Hiệu trưởng: TS. Hồ Cảnh Hạnh

Bí thư Đảng bộ nhà Trường

 
   
     

Phó hiệu trưởng: TS. Phan Thế Hải

 Phụ trách Đào tạo

 
   
     

Phó hiệu trưởng: Ths.Nguyễn Xuân Dũng

   Phó Bí thư Ðảng bộ nhà trường

 
   
     
Bộ phận quản lý hành chính
     
Phòng Ðào tạo
Trưởng phòng  Ths. Nguyễn Thiện Thắng 
Phó trưởng phòng Ths.  Tiền Tú Anh
Phó trưởng phòng  TS.   Nguyễn Công Long
   
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng  Ths.  Đặng Minh Quang
Phó trưởng phòng Ths.  Nguyễn Đăng Lực
     
   
Phòng Công tác sinh viên
Trưởng phòng Ths. Lê Thị Kim Chi
   
   
Phòng kế họach tài chính
Trưởng phòng Bà Đào Thị Tuyết Minh 
   
   
Phòng Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế
Trưởng phòng  TS.    Nguyễn Chí Tăng
Phó trưởng phòng  Ths. Trần Thanh Hoàng
   
Các tổ chức chính trị đoàn thể
Đảng ủy  Bí thư:  TS. Hồ Cảnh Hạnh 
Công đoàn Chủ tịch: TS. Phạm Ngọc Sơn 
Đoàn TNCSHCM Bí thư: Ths. Phạm Ngọc Tân
Hội sinh viên  Chủ tịch: Ths. Hoàng Đức Duệ 
   
Các đơn vị trực thuộc
   
Các khoa
Khoa Tự nhiên Trưởng khoa: NCS. Lê Hữu Trinh
Phó khoa: Ths.
Phạm Thị Thúy Giang
   
Khoa Xã hội Trưởng khoa:       TS. Nguyễn Việt Hùng
   
Khoa Ngọai ngữ  Phó Trưởng khoa: NCS. Nguyễn Hữu Thế
   
Khoa Tiểu học  Trưởng khoa: TS. Bùi Quang Trường
   
Khoa Bồi dưỡng  Phó Trưởng khoa: TS. Trần Anh Đức       
   
Khoa Kinh tế - Quản lý Trưởng khoa: TS. Phạm Ngọc Sơn
Phó trưởng khoa:       TS. Hồ Viết Chiến
   
     
Các trung tâm trực thuộc trường
Trung tâm Ngọai ngữ - Tin học.
GĐ trung tâm:  
Ths. Trần Thanh Hoàng