Hiệu trưởng: TS. Hồ Cảnh Hạnh

Bí thư Đảng bộ nhà Trường

 
   
     

Phó hiệu trưởng: TS. Phan Thế Hải

 Phụ trách Đào tạo

 
   
     

Phó hiệu trưởng: Ths.Nguyễn Xuân Dũng

   Phó Bí thư Ðảng bộ nhà trường

 
   
     
Bộ phận quản lý hành chính
     
Phòng Ðào tạo và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng  Ths.   Tiền Tú Anh
Phó trưởng phòng Ths.  Trần Thanh Hoàng
   
   
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng  Ths.  Đặng Minh Quang
Phó trưởng phòng Ths.  Nguyễn Đăng Lực
     
   
Phòng Công tác sinh viên
Trưởng phòng TS. Nguyễn Việt Hùng
   
   
Phòng kế họach tài chính
Phụ trách phòng Ths. Nguyễn Thị Hương
   
   
Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng
Trưởng phòng  TS.  Nguyễn Công Long
   
   
Các tổ chức chính trị đoàn thể
Đảng ủy  Bí thư:  TS. Hồ Cảnh Hạnh 
Công đoàn Chủ tịch: TS. Phạm Ngọc Sơn 
Đoàn TNCSHCM Bí thư: Ths. Phạm Ngọc Tân
Hội sinh viên  Phó chủ tịch: Ths. Bế Thị Hồng
   
Các đơn vị trực thuộc
   
Các khoa
Khoa Giáo dục Phổ thông Trưởng khoa: NCS. Lê Hữu Trinh
Phó Trưởng khoa: Ths.
Phạm Thị Thúy Giang
   
Khoa Ngọai ngữ  Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Kim Chi
  Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Thế
   
Khoa Giáo dục Mầm Non Trưởng khoa: TS. Bùi Quang Trường
   
Khoa Bồi dưỡng và liên kết đào tạo Trưởng khoa: TS. Trần Anh Đức       
   
Khoa Kinh tế - Quản lý Trưởng khoa: TS. Hồ Viết Chiến
   
     
Các trung tâm trực thuộc trường

Trung tâm Ngọai ngữ - Tin học.
Giám đốc trung tâm:  
TS. Nguyễn Hữu Thế
Phó giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Công Long