TS. Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Sư phạm

Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Phạm Ngọc Sơn

Chủ tịch Công đoàn trường CĐSP - Chủ tịch Hội đồng trường

2

Hoàng Thị Như Trang

Giảng viên trường CĐSP - Thư ký Hội đồng trường

3

Hồ Cảnh Hạnh

Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng trường CĐSP

4

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

5

Phan Thế Hải

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP

6

Phạm Ngọc Tân

Bí thư Đoàn trường CĐSP

7

Nguyễn Công Long

Giảng viên trường CĐSP

8

Lâm Thị Khuyến

Giảng viên trường CĐSP

9

Lê Thị Trung

Giảng viên trường CĐSP

10

Phùng Thị Sinh

Giảng viên trường CĐSP

11

Trần Thị Hải Yến

Giảng viên trường CĐSP

12

Nguyễn Hữu Tâm

Tr. phòng TCCB - Sở GD-ĐT

13

Nguyễn Ngọc Nguyện

Phó Chủ tịch-LH các hội KH-KT tỉnh

14

Trần Thị Yến

Phó Chủ tịch - Hội Cựu giáo chức tỉnh

15

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng phòng-Phòng GD-ĐT Vũng Tàu