STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

Lãnh đạo trường và các phòng chức năng

1

Hiệu trưởng

201 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.828998

2

Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo

205 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736583

3

Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính

206 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736726

4

Phòng Tổ chức-Hành chính

101, 102 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.825275

5

Phòng NCKH và QHQT

103 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737675

6

Phòng Kế hoạch-Tài chính

104, 105 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736537

7

Phòng Đào tạo

301, 302 -  Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.826644

8

Phòng Công tác sinh viên

Khu Giảng đường (cạnh GĐ2)

02543.736576

Các khoa và các trung tâm

9

Tự nhiên

401, 402 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736575

10

Xã hội

403 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736582

11

Tiểu học

404, 405 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.736574

12

Kinh tế - Quản lý

501, 502 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.738027

13

Ngoại ngữ

504, 505 - Dãy nhà khu Hiệu bộ

02543.737259

14

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

102 – Dãy nhà khu D

02543.736536

15

Trung tâm Tiếng Nhật

103 – Dãy nhà khu D

02543.739749

16

Bồi dưỡng

Khu Giảng đường (cạnh GĐ1)

02543.736577

Các địa chỉ khác

17

Phòng Y tế

101 - Dãy nhà khu B

02543.737734

18

Văn phòng Đoàn, Hội

102 - Dãy nhà khu B

02543.737719

19

Phòng Tư vấn Tâm lý học đường

202 – Dãy nhà khu B

02543.721313

20

Phòng Thiết bị

101 - Dãy nhà khu  D

02543.737729

21

Thư viện

201, 202, 203 - Dãy nhà khu D

02543.825693

22

Khu kí túc xá

Dãy nhà Kí túc xá

02543.828032