--------------------------------------------------------------------------------------------

Video với chủ đề: Tự hào Trường Cao đẳng Sư phạm

Do nhóm cựu sinh viên thực hiện (Thanh Hoa - Hồng Lan - Nguyễn Hằng)

Được thực hiện vào tháng 03 năm 2021