STT

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

1

FAX

(064) 3825275

2

EMAIL

hocanhhanh.c52@moet.edu.vn

3

WEBSITE

http://www.cdspbrvt.edu.vn/

4

VĂN THƯ

3825275

5

HIỆU TRƯỞNG

3828998

6

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3736583

7

PHÒNG HÀNH CHÍNH

3825275

8

PHÒNG ĐÀO TẠO

3826644

9

PHÒNG TỔ CHỨC

3736576

10

PHÒNG KẾ TOÁN

3736537

11

PHÒNG NCKH-QHQT

3737675

12

PHÒNG TBỊ - TV

3825693

13

PHÒNG Y TẾ

3737734

14

TỔ CHÍNH TRỊ

3737729

15

KHU KÝ TÚC XÁ 1

3828032

16

KHU KÝ TÚC XÁ 2

3825585

17

KHOA NNGỮ

3737259

18

KHOA K.TẾ - Q.LÝ

3738027

19

KHOA TIỂU HỌC

3736574

20

KHOA XÃ HỘI

3736582

21

KHOA TỰ NHIÊN

3736575

22

KHOA BỒI DƯỠNG

3736577

23

VP ĐẢNG ỦY

 

24

PHÒNG TIẾP KHÁCH

 

25

VP CÔNG ĐOÀN

 

26

VP ĐOÀN TN - SV

 

27

TT NGOẠI NGỮ - TH

 

28

THƯ VIỆN