GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Thắng
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Công Long
Phó trưởng phòng: ThS. Tiền Tú Anh
Điện thoại: (0254) 3826644

I. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các khóa học bồi dưỡng, liên kết đào tạo…

- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các khóa học bồi dưỡng, liên kết đào tạo…

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy hàng năm đối với các bậc đào tạo và theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng hoặc cấp trên phê duyệt.

- Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

- Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ được giao quản lý. Đề xuất và tổ chức chương trình thực tập nghiệp vụ cho sinh viên cuối khoá.

- Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp, quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo.

- Làm đầu mối xây dựng thời khoá biểu và bố trí lịch sử dụng phòng học và thiết bị dạy học.

- Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của Trường, tổ chức xây dựng hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá.

- Làm đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý phần mềm quản lý đào tạo và quản lý người học, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên và các Khoa tiếp nhận sinh viên nhập học, quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Làm đầu mối xét ngừng học, thôi học….

- Phối hợp với tổ Tài vụ lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao, thanh toán giờ thừa hàng năm cho các đơn vị đào tạo.

- Quản lý hồ sơ sinh viên; Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng phân công.

III. Danh sách Cán bộ - Giảng viên.

Số TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị
1 Nguyễn Thiện Thắng Trưởng phòng Phòng Đào tạo
2 Nguyễn Công Long Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo
3 Tiền Tú Anh Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo
4 Nguyễn Diễm Nhung Giảng Viên Phòng Đào tạo
5 Lê Thị Bích Mai Giảng Viên Phòng Đào tạo
6 Hồ Nguyên Khiết Chuyên viên Phòng Đào tạo