CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

        Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế. Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm:

         - Thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy và liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng.

         - Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động đào tạo chung toàn trường.          

       - Theo dõi, quản lý việc xây dựng, phát triển chương trình và thực hiện kế hoạch đào tạo của các khóa học tại các khoa.

         - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo quy định của từng chương trình đào tạo.

         - Tổng hợp điểm, xử lý học vụ về kết quả học tập, kết quả sơ kết học kỳ, kết quả tổng kết năm học, khoá học.

         - Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

         - Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của phòng.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Biên chế nhân sự:

  • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Thắng
  • Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thanh Hoàng
  • Phó trưởng phòng: ThS. Tiền Tú Anh
  • Chuyên viên: ThS. Lê Thị Bích Mai

Liên hệ:

      Số điện thoại: 0254 3826644