GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại:(0254) 3736576

I. Chức năng

Là đơn vị hành chính thực hiện chức năng tham mưu cho nhà trường về công tác Học sinh, Sinh viên.

II. Nhiệm vụ

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của nhà nước, giáo dục pháp luật cho HS-SV.

- Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường.

- Đề xuất kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện HS-SV.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế. Chủ trì và phối hợp với đoàn thanh niên, các đơn vị khác tổ chức các hoạt động Văn hoá văn nghệ- Thể dục thể thao, y tế, vệ sinh môi trường và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường.

- Tổ chức việc thực hiện Quy chế HS-SV. Tổng hợp kết quả thi đua của HS-SV sau khi đã được Hội đồng thi đua thông qua.

- Giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của HS-SV trong nhà trường. 

- Làm các công việc khác do Hiệu Trưởng phân công.

III.  Danh sách Cán bộ - Giảng viên

Số TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị
1 Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng Phòng CTSV
2 Chu Phương Anh Chuyên Viên Phòng CTSV
3 Đậu Văn Đại Chuyên Viên Phòng CTSV
4 Hồ Thị Kim Chuyên Viên Phòng CTSV
5 Nguyễn Minh Thanh Chuyên Viên Phòng CTSV
6 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên Phòng CTSV
7 Phùng Thị Hoàng Yến Thư viện viên Phòng CTSV
8 Nguyễn Thị Huyền Y sỹ Phòng CTSV