GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng phòng (Kế toán trưởng): Bà Đào Thị Tuyết Minh
Điện thoại: (0254) 3736537

I. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch; quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

II.  Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu - chi tài chính.

- Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.

- Kiểm tra chặt chẽ quá trình thu - chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa…

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.

- Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ và của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý Tài chính, Tài sản của Trường.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.

III. Danh sách Cán bộ - Giảng viên

Số TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị
1 Đào Thị Tuyết Minh Trưởng phòng Kế hoạch - T.chính
2 Mã Thị Thụ Kế toán Kế hoạch - T.chính
3 Nguyễn Thị Toan Kế toán Kế hoạch - T.chính
4 Nguyễn Thị Hương Thủ Quỹ Kế hoạch - T.chính
5 Trương Thị Thanh Tuyền Kế toán Kế hoạch - T.chính