GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Đặng Minh Quang
Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Đăng Lực
Điện thoại: (0254) 3825275

I. Chức năng

Là đơn vị quản lý hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng, tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, bố trí, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ công chức, lao động hợp đồng.

- Tổng hợp, báo cáo, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, lễ tân phục vụ.

- Cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường,

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng đề án, kế hoạch về công tác tổ chức, kế hoạch tuyển dụng giáo viên và CB, kế hoạch cử GV đi học nâng cao trình độ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đề xuất việc sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu công tác của trường.

- Tổ chức việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước cho CBVC. Tổ chức việc xét thi đua, đánh giá phân loại CBVC hàng năm.

- Báo cáo và đề xuất với hiệu trưởng về thực hiện chế độ cho CBVC như: Bảo hiểm, Hưu trí,... và các chế độ liên quan đến CBVC.

- Làm công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo..., công tác quản trị, lưu trữ, công tác văn thư, công tác hành chính (giảng đường, phòng học, văn phòng, ...) bảo quản tài sản công, công tác an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường, ...

- Lập kế hoạch mua sắm, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản thiết bị, sửa chữa nhà ở, điều hành các phòng học, phòng làm việc, quản lý hệ thống điện, nước, xe ôtô…

- Làm các công việc khác do Hiệu Trưởng phân công.

III. Danh sách Cán bộ - Giảng viên

Số TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị
1 Đặng Minh Quang Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
2 Nguyễn Đăng Lực Phó Phòng Tổ chức - Hành chính
3 Phạm Ngọc Tân Bí thư Đoàn TNCSHCM Tổ chức - Hành chính
4 Mai Thị Quế Chuyên viên Tổ chức - Hành chính
5 Lê Phú Hảo Chuyên Viên Tổ chức - Hành chính
6 Lâm Thị Khuyến Chuyên viên Tổ chức - Hành chính
7 Nguyễn Văn Kiên Chuyên viên Tổ chức - Hành chính
8 Lý Trường Thi Điện -Nước Tổ chức - Hành chính
9 Hiển Quang Khải Điện -Nước Tổ chức - Hành chính
10 Nguyễn Văn An Lái xe Tổ chức - Hành chính
11 Danh Thị Thuỷ Tạp vụ

Tổ chức - Hành chính

12 Nguyễn Thị Thanh Tạp vụ Tổ chức - Hành chính
13 Nguyễn Thị Gái Tạp vụ Tổ chức - Hành chính
14 Đinh Thị Lan Tạp vụ Tổ chức - Hành chính
15 Nguyễn Thị Giang Tạp vụ Tổ chức - Hành chính
16 Chu Hữu Ngà Bảo vệ Tổ chức - Hành chính
17 Nguyễn Bá Tòng Bảo vệ Tổ chức - Hành chính
18 Hoàng Văn Doãn Bảo vệ Tổ chức - Hành chính
19 Nguyễn Văn Lượng Bảo vệ Tổ chức - Hành chính
20 Lê Đình Long Bảo vệ Tổ chức - Hành chính