PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & QUAN HỆ QUỐC TẾ

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thanh Hoàng
Điện thoại: (0254) 337675

I. Chức năng

Là đơn vị hành chính thực hiện chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, Kiểm định chất lượng.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức quản lý và thực hiện các kế hoạch, các nội dung nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế; đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.

- Xây dựng kế hoạch NCKH, tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình NCKH, các sáng kiến kinh nghiệm.

- Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

- Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của Trường, tổ chức xây dựng hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá.

- Làm đầu mối tổ chức Kiểm định chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng phân công.

III. Danh sách Cán bộ - Giảng viên

Số TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị
1 Trần Thanh Hoàng Phó phòng NCKH & QHQT
2 Ngô Thị Lan Anh Chuyên viên NCKH & QHQT