PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Điện thoại: (0254) 337675

      Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), khảo thí, kiểm định chất lượng và văn bằng – chứng chỉ. Các nhiệm vụ chính của Phòng bao gồm:

      - Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học bao gồm: đề xuất các chủ trường nhằm thúc đẩy phong trào NCKH của viên chức nhà trường; xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn công tác NCKH; tổ chức đánh giá và nghiệm thu các công trình NCKH, các sáng kiến kinh nghiệm; biên tập Nội san Khoa học và Bản tin Tuổi học trò;

      - Tổ chức quản lý công tác khảo thí bao gồm: phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi; trực tiếp quản lý đề thi và ngân hàng đề thi; xây dựng và tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học/học phần, thi tốt nghiệp các bậc/hệ đào tạo từ khâu lập kế hoạch thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố điểm thi;

      - Xây dựng kế hoạch, quy trình và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      - Quản lý công tác in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;  

      - Quản lý viên chức của phòng;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Danh sách Cán bộ - Giảng viên

Số TT Họ và Tên Chức danh
1 TS. Nguyễn Công Long Trưởng phòng
2 Nguyễn Diễm Nhung Giảng viên
3 Hồ Nguyên Khiết Chuyên viên