Kế hoạch bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu cấp trường năm học 2011 - 2012

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TÀI LIỆU CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

 

Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài/tài liệu

Chủ tịch/Thư ký

Ủy viên

Thời gian/địa điểm

1

Nguyễn Thị Thủy

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Lập trình C

Phan Thế Hải (CT)
Nguyễn Chí Tăng (TK)

Tiền Tú Anh (PB1)
Trần Minh Tuấn (PB2)
Lê Thị Xuân Mai

7h ngày 02/6/2012
Tại Phòng D101

2

Nguyễn Văn Tráng

Phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng phương pháp , phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục tư tưởng , đạo đức cho sinh viên hiện nay

Hồ Cảnh Hạnh (CT)
Nguyễn Thiện Thắng (TK)

Nguyễn Thị Nguyệt (PB1)
Trần Xuân Tĩnh (PB2)
Hồ Viết Chiến

7h ngày 02/6/2012
Tại Phòng D102

3

Nguyễn T.Thanh Thủy

Hình thành kỹ năng tư duy phản biện khi nghiên cứu môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác -Lê nin cho SV trường CĐSP BR_VT

Nguyễn Chí Tăng (CT)
Hồ Viết Chiến (TK)

Nguyễn Thị Nguyệt (PB1)
Trần Xuân Tĩnh (PB2)
Nguyễn Thiện Thắng

9h ngày 02/6/2012
Tại Phòng D102

4

Đinh Thị Dậu

Sự thích ứng của sinh viên trường CĐSP BR-VT với hình thức đào tạo theo tín chỉ

Nguyễn Thiện Thắng(CT)
Ngô Thị Lan Anh (TK)

Trần Thu Hiền (PB1)
Đào Thị Hiền (PB2)
Trần Thị Hải Yến

7h ngày 09/6/2012
Tại Phòng D101

5

Huỳnh Thị Thùy Trang

Thực trạng kỹ năng sống của trẻ ở trường mầm non trên địa bàn thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Chí Tăng (CT)
Trần Thu Hiền (TK)

Nguyễn Thiện Thắng (PB1)
Trần Thị Hải Yến (PB2)
Nguyễn Văn Thiện

9h ngày 09/6/2012
Tại Phòng D101

6

Phạm Thị Thúy Giang
Phạm Ngọc Tân

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến E-learning cho trường CĐSP BR-VT

Phan Thế Hải (CT)
 Đặng Minh Quang (TK)

Tiền Tú Anh (PB1)
Trần Minh Tuấn (PB2)
Nguyễn Hữu Lễ

7h ngày 09/6/2012
Tại Phòng D102

7

Nguyễn T. Mỹ Dung
Lê Thị Bích Mai

Xây dựng và sử dụng vườn thực nghiệm thực vật cho sinh viên chuyên ngành sinh học và công nghệ KTNN trường CĐSP BR-VT

Phan Thế Hải (CT)
Lê Hữu Trinh (TK)

Lê Thị Xuân Mai (PB1)
Lê Thị Trung (PB2)
Đặng Minh Quang

9h ngày 9/6/2012
Tại Phòng D101

8

Trần Thị Thanh Tú
Lê Thị  Xuân Vũ

English for pre-school education

Nguyễn Văn Hán (CT)
Nguyễn Chí Tăng (TK)

Trần Thanh Hoàng (PB1)
Nguyễn T Kim Chi (PB2)
Trần Chí Trung

7h ngày 16/6/2013
Tại Phòng D103

9

Võ Thị Thanh
Nguyễn Thi H Lam
Phạm Văn Hiếu

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và trẻ mầm non

Hồ Cảnh Hạnh (CT)
Nguyễn Chí Tăng (TK)

Nguyễn Thiện Thắng (PB1)
Trần Thu Hiền (PB2)
Trần Thị Hải Yến

9h ngày 16/6/2012
Tại Phòng D102

Ghi chú: Đề tài được nghiệm thu phải chỉnh sửa nếu có và nộp về phòng khoa học 1 bản kèm tập tin sau bảo vệ một tuần thì mới được công nhận hoàn thành đề tài.

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 05 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG