Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu số đầu tiên xuất bản vào tháng 01 năm 2013

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :           /TB-NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời viết bài đăng Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu số đầu tiên xuất bản vào tháng 01 năm 2013

 


Được sự nhất trí và cho phép của ban giám hiệu nhà trường, Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu ra đời với mục đích đăng tải các trao đổi, các hoạt động cơ bản của nhà trường, các công trình nghiên cứu khoa học (nghiên cứu học thuật) trên các lĩnh vực nhằm phục vụ công tác đào tạo của nhà trường

Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được của kỷ yếu tốt nghiệp và kỷ yếu các hội thảo khoa học của trường trong nhiều năm qua. Số đầu tiên sẽ xuất bản vào tháng 1 năm 2013 nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân 2013.

Ban biên tập trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong trường tham gia viết bài cho Nội san. Sự cộng tác của quý vị sẽ góp phần chuyển tải những trao đổi, thông tin hoạt động của nhà trường và thông tin khoa học có giá trị đến với độc giả trong và ngoài trường.

Thể lệ viết và gửi bài cho Nội san được gửi kèm thông báo này.

Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2013

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Phòng NCKH&QHQT (A1 401), trường Cao đẳng Sư phạm

Số 689 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, TP Bà Rịa

E-mail: phongqlkh_qhqt.c52@moet.edu.vn hoặc phong_nckh@yahoo.com.vn

Nơi nhận

- BGH (báo cáo)

- Như kính gửi (triển khai)

- Lưu: p.nckh/thong báo

TL HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG NCKH & QHQT

 

TS. Nguyễn Chí Tăng

 

                             

 

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

đăng Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện thông báo số:      /TB-NCKH ngày 08 tháng 11 năm 2012 của phòng NCKH&QHQT về việc mời viết bài đăng Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu số đầu tiên xuất bản vào tháng 01 năm 2013, Phòng NCKH & QHQT hướng dẫn cụ thể thêm một số vấn đề liên quan đến thể lệ viết và gửi bài như sau:

1. Đối tượng tham gia viết bài Nội san

 Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

2. Nội dung

Nội san trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu đăng các thông tin về hoạt động của nhà trường; các ý kiên trao đổi có giá trị khoa học và thực tiễn; các bài viết, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học sinh viên nhà trường.

3. Hình thức trình bày

Nội dung bài báo gồm 4 phần chính: Đặt vấn đề; nội dung; kết luận và tài liệu tham khảo

Bài báo viết bằng tiếng Việt, dài không quá 7 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word (mã Unicode, font Times New Roman, cỡ 12, định dạng lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3 cm lề phải 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt).

Danh mục tài liệu tham khảo trình bày đúng như trong quy định của đề tài nghiên cứu khoa học

Cách ghi trích dẫn giống như quy định định của đề tài nghiên cứu khoa học

Cuối bài ghi rõ: Học hàm, học vị, chức danh khoa học, họ và tên; số điện thọai và E-mail của tác giả

4. Địa chỉ gửi bài

E-mail: phongqlkh_qhqt.c52@moet.edu.vn hoặc phong_nckh@yahoo.com.vn