Thông báo: V/v Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BR-VT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

                                            

       Số :   396    / QĐ - CĐSP                             Bà Rịa, ngày    tháng  11  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 40, chương VI, Điều lệ Trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14 / 2009 / TT - BGD & ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ bn hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 318/QĐ-CĐSP ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu;                   

Căn cứ vào thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT,  ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;    

Căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư  số 19/ 2012/ TT-BGDĐT ngày 01  tháng 6  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Các phòng, khoa, giảng viên và sinh viên, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận :                                                      HIỆU TRƯỞNG

•-   Ban giám hiệu;                                                      Đã ký

•-   Các phòng khoa (để triển khai);

•-    Lưu :P.nckh.

Tài liệu đính kèm