Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 11/2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 11 NĂM 2013

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K15

K16 & 38

K17 & 39

ĐHSP (Toán, Văn)

Tại chức 7F1, 8F

Tại chức 9E và 9F

 

I

(04 đến 10/11)

 Học văn hóa tuần 13 của HK V (Các lớp SP cao đẳng TTSP tuần 1)

Học văn hóa tuần 11 của HK3

Học văn hóa tuần 7 của HK1

Học văn hóa tuần 5 của HK1

Học theo lịch cả ngày 09 và sáng 10;

9E: Học theo lịch cả ngày 09 và sáng 10;

9F: Học theo lịch cả ngày 10;

 

II

( 11 đến 17/11)

 Học văn hóa tuần 14 của HK V (Các lớp SP cao đẳng TTSP tuần 2)

Học văn hóa tuần 12 của HK3

Học văn hóa tuần 8 của HK1

Học văn hóa tuần 6 của HK1

Học theo lịch cả ngày 16 và sáng 17;

 

9E: Học theo lịch cả ngày 16 và sáng 17;

9F: Học theo lịch cả ngày 17;

 

III

(18 đến 24/11)

 Học văn hóa tuần 15 của HK V (Các lớp SP cao đẳng kết thúc TTSP lần 1)

Học văn hóa tuần 13 của HK3

Học văn hóa tuần 9 của HK1

Học văn hóa tuần 7 của HK1

Học theo lịch cả ngày 23 và sáng 24;

 

9E:Học theo lịch cả ngày 23 và sáng 24;

9F: Học theo lịch cả ngày 24;

 

IV

(25 /11 đến 01/12)

Học bù những học phần chưa hoàn thành trong  HK V.

Học văn hóa tuần 14 của HK3.

Học văn hóa tuần 10 của HK1

Học văn hóa tuần 8 của HK1

Học theo lịch cả ngày 30/11 và sáng 01/12.

 

9E: Học theo lịch cả ngày 30 và sáng 01/12;

9F: Học theo lịch cả ngày 01/12.

 

Lưu ý: Tiết 1 thứ 2 (04/11/2013): Chào cờ toàn trường tháng 11/2013 tại sân khu A.

 

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 10 năm 2013

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng