Kế hoạch chuyên môn tháng 07/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 7 NĂM 2014

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K15

K16 & 38

K17 & 39

ĐHSP

Các lớp: 8F, 9E, 9F và 10F

 

I

(30/6 đến 06/7)

Nghỉ hè, chờ nhận chứng nhận TN tạm thời

K16: Nghỉ hè/học tích lũy;

K38: Thi tốt nghiệp.

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè/tự học lại

Học hè theo thời khóa biểu

 

II

( 07 đến 13/7)

Nghỉ hè, chờ nhận chứng nhận TN tạm thời

K16: Nghỉ hè /học tích lũy;

K38: chờ kết quả thi tốt nghiệp.

Nghỉ hè/ thi lại HK 2

Nghỉ hè/tự học lại

Học hè theo thời khóa biểu

 

III

(14 đến 20/7)

Nghỉ hè, tự liên hệ công tác

K16: Nghỉ hè /học tích lũy;

K38: Xem kết quả công nhận tốt nghiệp.

Nghỉ hè/ thi lại HK 2 /học tích lũy.

Nghỉ hè/tự học lại

Học hè theo thời khóa biểu

 

IV

(21 đến 27/7)

Nghỉ hè, tự liên hệ công tác

K16: Nghỉ hè

K38: nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm; tự liên hệ công tác.

Nghỉ hè/  /học tích lũy.

Nghỉ hè/tự học lại

Học hè theo thời khóa biểu

 

V

(28/7 đến 02/8)

Nghỉ hè, tự liên hệ công tác

K16: Nghỉ hè

K38: nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm; tự liên hệ công tác.

Nghỉ hè/  /học tích lũy.

Nghỉ hè/tự học lại

Học hè theo thời khóa biểu

 

Lưu ý: Các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp tại chức và NVSP bậc 1 khóa 12 theo dõi thời khóa biểu để thực hiện đúng kế hoạch.  

 

 

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng