Quyết định: V/v Thành lập Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014 - 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số   : 209 /QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 21  tháng 07  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban tổ chức “Tuần  sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014 - 2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 40, chương VI, Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014 - 2015 củaTrường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014 – 2015;

Theo đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014 –

2015 của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Hồ Cảnh Hạnh             Hiệu trưởng                    Trưởng ban

2/ Ông Nguyễn Xuân Dũng     P. Hiệu trưởng                Phó ban

3/ Ông Phan Thế Hải               P. Hiệu trưởng                Phó ban

4/ Ông Đặng Minh Quang       Trưởng Phòng TC-HC     Ủy viên

5/ Ông Nguyễn Thiện Thắng   Trưởng Phòng Đào tạo  Ủy viên

6/ Bà Đào Thị Tuyết Minh      Trưởng Phòng KH-TC   Ủy viên

7/ Bà Lê Thị Kim Chi              Q.Tr.Phòng CTSV                  Ủy viên

8/ Bà Nguyễn Thị Hồng Tình  Phó Phòng TC-HC                   Ủy viên

9/ Các báo cáo viên và phục vụ (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2014 - 2015 làm việc theo đúng tinh thần của Kế hoạch năm học và được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng, Trưởng Khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu CTSV,TC- HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH   HẠNH

 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN VÀ CBVC QUẢN LÝ, PHỤC VỤ

    (Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSP ngày 21/07/2014) 

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Xuân Dũng

P. Hiệu trưởng

Báo cáo viên

2

Phan Thế Hải

P. Hiệu trưởng

Báo cáo viên

3

Đặng Minh Quang

Trưởng Phòng TC-HC    

Báo cáo viên

4

Nguyễn Thiện Thắng

Tr. Phòng Đào tạo

Báo cáo viên

5

Nguyễn Chí Tăng

Tr.Phòng NCKH&QHQT

Báo cáo viên

6

Trần Xuân Tĩnh

Tr. Khoa Bồi dưỡng

Báo cáo viên

7

Lê Thị Kim Chi

Q. Tr Phòng CTSV

Báo cáo viên

8

Hồ Viết Chiến

Phó Khoa KT - QL

Báo cáo viên

9

Lê Văn Hùng

CT Hội sinh viên

Báo cáo viên

10

Nguyễn Đăng Lực

BT Đoàn trường

Báo cáo viên

11

Phạm Văn Hiếu

Tổ trưởng Tổ Tâm lý

Báo cáo viên

12

Đậu Văn Đại

Chuyên viên – CTSV

Theo dõi học tập

13

Nguyễn Minh Thanh

Chuyên viên – CTSV

Theo dõi học tập

14

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên – CTSV

Theo dõi học tập

15

Lê Phú Hảo

Nhân viên – TC-HC

Phục vụ

16

Lý Trường Thi

Nhân viên – TC-HC

Phục vụ

17

Hiển Quang Khải

Nhân viên – TC-HC

Phục vụ

18

Danh Thị Thủy

Nhân viên – TC-HC

Phục vụ

                                       (Tổng cộng danh sách có 18 người)  

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV

 KHÓA 16  (Tuần từ 04/08/2014 đến 09/08/2014)

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSP) 

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai (04/08)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Thắng

Chiều

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

Ba (05/08)

Sáng

GĐ1

Thắng

GĐ2

Chi

Chiều

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tĩnh

Tư (06/08)

Sáng

ĐN

CA.PC67+CA.PA83

ĐN

CA.PC67+CA.PA83

Chiều

GĐ1

Lực   - Hùng

GĐ2

Quang

Năm (07/08)

Sáng

GĐ1

Chiến

GĐ2

Lực   - Hùng

Chiều

GĐ1

Quang

GĐ2

Chiến

Sáu (08/08)

Sáng

GĐ1

CTSV

GĐ2

CTSV

                                   

   Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Biên chế: 

- Lớp A gồm SV các lớp Khoa Tiểu học và các lớp SP Sinh học, SP Tin & Tiếng Anh TM (184SV).

- Lớp B gồm SV các lớp Khoa KT - QL và các lớp Tiếng Anh SP (178SV).

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, nhà đa năng, nước uống cho báo cáo viên, âm thanh & chuẩn bị máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động xã hội và sinh hoạt tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29.(Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam.(Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.(Ô.Dũng)

Bài 9: Học tập các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức,…). (Ô.Quang)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch. (CTSV)

                       

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng  07    năm  2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH   HẠNH