Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN “SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV”

KHÓA 39 TRUNG CẤP - Tuần từ 11/08/2014 đến 16/08/2014

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai (11/08)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Thắng

Chiều

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

Ba (1208)

Sáng

GĐ1

Thắng

GĐ2

Chi

Chiều

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tĩnh

Tư (13/08)

Sáng

ĐN

CA.PC67+CA.PA83

ĐN

CA.PC67+CA.PA83

Chiều

GĐ1

Lực   - Hùng

GĐ2

Quang

Năm (14/08)

Sáng

GĐ1

Chiến

GĐ2

Lực   - Hùng

Chiều

GĐ1

Quang

GĐ2

Chiến

Sáu (15/08)

Sáng

GĐ1

CTSV

GĐ2

CTSV

                    

   Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Biên chế: 

- Lớp A gồm HS các lớp 39M1, 39M2 & 39KT1 (134HS).

- Lớp B gồm HS các lớp 39M3, 39M4, 39M5 (125HS).

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, nhà đa năng, nước uống cho báo cáo viên, âm thanh & chuẩn bị máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động xã hội và sinh hoạt tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29.(Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam.(Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.(Ô.Dũng)

Bài 9: Học tập các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức,…). (Ô.Quang)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch.(CTSV)     

 

 

Bà Rịa, ngày 29  tháng    07  năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH

 

NỘI DUNG THI ĐUA

Dành cho “Tuần sinh hoạt công dân  – HSSV” Lớp TC khóa 39

Năm học 2014 - 2015

1/ Thời gian: Từ ngày 11/08/2014 đến 16/08/2014;

   Buổi sáng: 7g00 – 11g; Buổi chiều: 13g30 – 17g30.

2/ Biên chế gồm 02 lớp:

- Lớp A gồm HS các lớp 39M1, 39M2 & 39KT1 (134HS).

- Lớp B gồm HS các lớp 39M3, 39M4, 39M5 (125HS).

3/ Trang phục: Theo đúng quy định của nhà trường (áo sơmi trắng, quần tây, dép quai hậu, thẻ sinh viên,…).

4/ Học tập:

- Tuyệt đối chấp hành nội quy. Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép.

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học.

5/ Nhiệm vụ của lớp trực ban:

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.

- Tập trung lớp học, điểm danh, kiểm tra sĩ số, trang phục và báo cáo cho chuyên viên quản lý lớp.

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học.

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực.

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên.

6/ Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học và điểm thi đua của lớp trong tuần thứ nhất của năm học, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt.

- Đi chậm: -2đ/lượt.

- Vắng có phép: -1đ/buổi.

- Vắng không phép: -3đ/lượt.

- Trốn học: -3đ/lượt.

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể;

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt.

*Lưu ý:

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc tính vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học.

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn luyện cuối mỗi kì của năm học sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Kém (dưới 30điểm).                                                       

 

 

Bà Rịa, ngày 29  tháng    07  năm  2014

TL.HIỆU TRƯỞNG

Q.TRƯỞNG PHÒNG   CTSV

(đã kí)  

LÊ THỊ KIM CHI