Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số:…/KH-CTSV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự   do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 31    tháng 07  năm 2014

KẾ HOẠCH

CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y TẾ HỌC ĐƯỜNG  NĂM HỌC 2014 – 2015

Kính gửi: Ban Lãnh đạo các khoa.

           Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Phòng Công tác sinh viên lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015.Cụ thể như sau:

    1. Đối với sinh viên CĐ 16:

          - Đăng ký kiểm tra sức khỏe từ ngày 11/8 – 13/8/2014 tại Phòng Y tế.

          - Kiểm tra sức khỏe từ ngày 14/8 – 21/8/2014.

   2. Đối với sinh viên TC 39:

         -  Đăng ký và kiểm tra sức khỏe từ ngày 21/8 – 22/8/2014 tại Phòng Y tế.

         -  Kiểm tra sức khỏe từ ngày 25/8 – 03/9/2014.

   3. Đối với sinh viên CĐ 17:

        -  Đăng ký và kiểm tra sức khỏe từ ngày 4/9 – 5/9/2014 tại Phòng Y tế.

        -  Kiểm tra sức khỏe từ ngày 8/9 – 17/9/2014.

    4. Đối với sinh viên 1ĐH:

        -  Đăng ký và kiểm tra sức khỏe từ ngày 18/9 – 19/9/2014 tại Phòng Y tế.

        - Kiểm tra sức khỏe từ ngày 22/9 – 26/9/2014.

    5. Đối với sinh viên CĐ 18:

         -  Đăng ký và kiểm tra sức khỏe từ ngày 29/9– 1/10/2014 tại Phòng Y tế.

         - Kiểm tra sức khỏe từ ngày 2/10 – 17/10/2014.

    6. Đối với sinh viên TC 40:

          - Đăng ký và kiểm tra sức khỏe từ ngày 20/10 – 22/10/2014 tại Phòng Y tế.

          - Kiểm tra sức khỏe từ ngày 23/10 – 31/10/2014.

*Lưu ý:

-         Căn cứ vào thời gian theo kế hoạch trên, Ban cán sự các lớp đến Phòng y tế để đăng ký lịch  kiểm tra sức khỏe.

-         Đối với SVHS khóa 16, 17, TC 39 và Đại học, khi đến kiểm tra sức khỏe phải mang theo Sổ kiểm tra sức khỏe đã được cấp phát.

-         Phòng Công tác sinh viên sẽ xử lý thi đua hoặc hạ bậc rèn luyện các trường hợp:

            +  Lớp không đăng ký hoặc đăng ký quá hạn theo lịch kiểm tra sức khỏe;

            +  Các cá nhân không tham gia kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm tra sức khỏe không đúng hạn;

       Trên đây là kế hoạch chăm sóc sức khỏe HSSV năm học 2014 - 2015.  Kính đề nghị các khoa thông báo đầy đủ đến HSSV.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo   cáo)

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CTSV.

 

 

TL. HIỆU   TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

Lê Thị Kim Chi