Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 10 NĂM 2014

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K16

K17 & 39

ĐHSP

Các lớp VLVH

K18 và K40

I

(29/9 đến 05/10)

Học văn hóa tuần 8 của HK 5.

- K17: Học văn hóa tuần 6 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 7 của HK 3.

Học văn hóa tuần 5 của HK 3 (Các HP do CĐSP dạy).

- 8F, 9E: Nghỉ

- 9F, 10F: Học theo lịch cả ngày 05.

 

Học văn hóa tuần 2 của HK 1.

II

( 06 đến 12/10)

Học văn hóa tuần 9 của HK 5.

- K17: Học văn hóa tuần 7 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 8 của HK 3.

Học văn hóa tuần 6 của HK 3 (Các HP do CĐSP dạy).

- 8F, 9E: thi lại vào ngày 12

- 9F: Học theo lịch cả ngày 12.

- 10F: thi HP vào ngày 12

Học văn hóa tuần 3 của HK 1.

III

(13 đến 19/10)

Học văn hóa tuần 10 của HK 5.

- K17: Học văn hóa tuần 8 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 9 của HK 3.

Học văn hóa tuần 7 của HK 3 (Các HP do CĐSP dạy).

- 8F, 9E: thi lại vào ngày 19

- 9F,: Học theo lịch cả ngày 19.

- 10F: thi HP vào ngày 19

Học văn hóa tuần 4 của HK 1.

IV

(20 đến 26/10)

Học văn hóa tuần 11 của HK 5.

- K17: Học văn hóa tuần 9 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 10 của HK 3.

Học văn hóa tuần 8 của HK 3 (Các HP do CĐSP dạy).

- 8F, 9E: thi lại vào ngày 26

- 9F,: Học theo lịch cả ngày 26.

- 10F: thi HP vào ngày 26

Học văn hóa tuần 5 của HK 1.

V

(27/10 đến 02/11)

Học văn hóa tuần 12 của HK 5.

- K17: Học văn hóa tuần 10 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 11của HK 3.

Học văn hóa tuần 9 của HK 3 (Các HP do CĐSP dạy).

- 8F, 9E: Nghỉ.

- 9F: Nghỉ,

- 10F: Học theo lịch cả ngày 02.

 

Học văn hóa tuần 6 của HK 1.

Ghi chú:

- Thi tốt nghiệp lần 2 cho hệ trung cấp K38 vào ngày 04 và 05 tháng 10 năm 2014 (Xem chi tiết tại thông báo số 27 ngày 18/9/2014 trên Website của trường)

- Học viên các lớp VLVH (8F và 9E) theo dõi điểm tổng kết các học phần để đi thi lại (nếu thiếu) đúng lịch. 

 

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 9 năm 2014
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng