Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG   ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc   lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 11NĂM 2014

Tuần

(từ...   đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K16

K17 & 39

ĐHSP

K18 và K40

Các lớp VLVH

I

(03 đến 09)

- SP:   TTSP tuần 1

- Ngoài SP: Học văn hóa tuần 13 của HK   5.

- K17: Học văn hóa tuần 11 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 12 của HK 3.

Học văn hóa tuần 10 của HK 3

Học văn hóa tuần 7 của HK 1.

- 8F, 9E: Ôn thi   theo lịch

- 9F, 10F: Học   theo lịch cả ngày 09

 

II

( 10 đến 16)

- SP:   TTSP tuần 2

- Ngoài SP: Học văn hóa tuần 14 của HK   5.

- K17: Học văn hóa tuần 12 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 13 của HK 3.

Học văn hóa tuần 11 của HK 3

Học văn hóa tuần 8 của HK 1.

- 8F, 9E: Ôn thi   theo lịch

- 9F, 10F: Thi   theo lịch cả ngày 16

 

III

(17 đến 23)

- SP:   Tổng kết TTSP lần 1

- Ngoài SP: Học văn hóa tuần 15 của HK   5.

- K17: Học văn hóa tuần 13 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 14 của HK 3.

Học văn hóa tuần 12 của HK 3

Học văn hóa tuần 9 của HK 1.

- 8F, 9E: Nghỉ

- 9F, 10F: Thi   lại (nếu có) cả ngày 23

 

IV

(24 đến 30)

Học bù các ngày nghỉ

- K17: Học văn hóa tuần 14 của HK 3.

- K39: Học văn hóa tuần 15 của HK 3.

Học văn hóa tuần 13 của HK 3

Học văn hóa tuần 10 của HK 1.

- 8F, 9E: Nghỉ

- 9F, 10F: Thi   lại (nếu có) cả ngày 30

 

Ghi chú:

- Học viên các lớp VLVH (8F và 9E) theo dõi điểm tổng kết các học phần để đi thi lại (nếu thiếu) đúng lịch.

- Tổ trưởng tổ Mầm non xây dựng kế hoạch đi thực tế cho học viên lớp 9F nộp cho P. Đào tạo (thầy Tuấn) trước 04/11/2014.

 

 

Bà Rịa, ngày   23 tháng 10 năm 2014

TRƯỞNG   PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng