Thông báo: V/v mời viết bài đăng Nội san số 5 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 326 /CĐSP-TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24  tháng  11  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc mời viết bài đăng Nội san số 5
trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 

                                  Kính gửi:  Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc

Căn cứ kế hoạch năm học, Nội san số 5 trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ ấn hành vào dịp chào mừng ngày thành lập Đảng 03 tháng 02 và đón năm mới Ất mùi. Ban biên tập nội san xin thông báo đến các đơn vị và cá nhân một số vấn đề sau:

1. Nội dung Nội san số 5

 Đăng các thông tin về các hoạt động nổi bật của nhà trường từ đầu năm học 2014-2015; các ý kiến trao đổi có giá trị khoa học và thực tiễn; các bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong và ngoài trường trường. Ngoài ra còn có thêm chuyên mục Văn hóa – Văn nghệ, giải trí, các thông tin quảng cáo.

2. Thành phần mời viết bài

Ban biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết bài cho Nội san.

3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của bài viết

+ Nội dung bài viết yêu cầu phù hợp với một trong những nội dung của nội san

+ Hình thức trình bày (xem thể lệ viết và gửi bài)

4. Thời gian và cách thức gửi bài

+ Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2014

+ Cách thức gửi bài: (xem thể lệ viết và gửi bài)

5. Chế độ thù lao cho tác giả có bài viết đăng nội san số 5

Tác giả có bài viết đăng nội san số 5 được hưởng mọi quyền lợi và thù lao theo qui chế chi tiêu nội bộ; riêng giảng viên của trường có bài viết đăng ở mục trao đổi và nghiên cứu được tính giờ nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà trường.

Trên đây là những nội dung chính liên quan việc viết bài cho nội san số 5, Ban biên tập rất mong lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và các em học sinh, sinh viên trong và ngoài quan tâm và viết bài cho nội san.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu  (báo cáo);

- Phòng/Khoa (triển khai);

- Lưu P. nckh.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG NCKH&QHQT

 

 

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

Nội san Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu

 

1. Nội san Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đăng tải tin tức hoạt động của nhà trường, các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực khoa học.

2. Bài báo được viết bằng tiếng Việt, dài không quá 7 trang khổ A4, đánh máy vi tính phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chư 13, định dạng lề trên, dưới, phải 2.5cm, lề trái 3.0cm, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt, các công thức toán học dùng MathType, tên bảng đặt ở phía trên, tên biểu và hình vẽ đặt ở phía dưới.

3. Đầu bài viết có tiêu đề và tóm tắt bằng tiếng Việt dài không quá 10 dòng, cần nêu bật được những nội dung chính và đóng góp mới.

4. Cấu trúc bài viết gồm 4 phần chính: Đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận và tài liệu tham khảo.

5. Danh mục tài liệu tham khảo, sắp xếp theo thứ tự ABC (tên tác giả đối với tài liệu tiếng Việt, họ tác giả đối với tài liệu tiếng nước ngoài) và đánh số thứ tự. Cụ thể như sau:

- Đối với sách, luận án, luận văn: Số thứ tự. Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), tên sách hoặc công trình nghiên cứu (in nghêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ: 1. Trương Đăng Dung (1987), Từ văn đến tác phẩm văn học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

- Đối với bài báo: Số thứ tự. Tên tác giả, năm công bố (để trong ngoặc đơn), tên bài báo (để trong ngoặc kép), tên tạp chí, số tạp chí (để trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số). Ví dụ: 2. Quách Tuấn Ngọc (1999), “Đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ thong tin – xu hướng của thời đại”, tạp chí Đại học và giáo dục chuyên ngành, (số 8), tr 10-15.

6. Cách ghi trích dẫn: Trích dẫn nguyên văn thì để trong ngoặc kép, sau mỗi trích dẫn ghi số thứ tự của tài liệu tham khảo như thứ tự ở danh mục tài liệu tham khảo, có thể ghi cả số trang (để trong móc vuông). Ví dụ: [1] hoặc [2, tr 10-15].

7. Để tiện liên hệ tác giả cần ghi rõ học hàm, học vị, tên tác giả; địa chỉ công tác, số điện thoại, email vào cuối bài.

8. Địa chỉ gửi bài cho ban biên tập: Phòng NCKH và QHQT trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu. Email: Phongqlkh_qhqt.c52@moet.edu.vn

Ban biên tập không trả lại bài viết nếu không được đăng.

            Trân trọng kính mời các tác giả trong và ngoài trường tham gia gửi bài cho nội san

BAN BIÊN TẬP