Thông báo: V/v mời viết bài đăng Nội san số 6 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số :        /TB-NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc mời viết bài đăng Nội san số 6 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu  

Kính gửi : Các phòng/khoa (sau đây gọi chung là đơn vị)

Được sự nhất trí và cho phép của ban giám hiệu nhà trường, Nội san số 6 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành nhân dịp Tổng kết năm học 2014-2015 và khai giảng năm học mới 2015-2016 của nhà trường. Ban biên tập nội san xin thông báo đến các đơn vị và cá nhân một số vấn đề sau:

1. Nội dung nội san

- Thông tin về các hoạt động của các phòng, khoa, đơn vị và của nhà trường trong năm học 2014-2015;

- Các ý kiến trao đổi có giá trị khoa học và thực tiễn;

- Các bài viết, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường;

- Các hình ảnh và các bài viết về văn hóa nghệ thuật.

2. Yêu cầu về nội dung và hình thức của bài viết

+ Nội dung bài viết yêu cầu phù hợp với một trong những nội dung của nội san.

+ Các báo cáo khoa học, bài báo khoa học và công trình nghiên cứu gồm 4 phần chính: Đặt vấn đề; nội dung; kết luận và tài liệu tham khảo.

- Bài báo viết bằng tiếng Việt, dài không quá 7 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word (mã Unicode, font Times New Roman, cỡ 12, định dạng lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3 cm lề phải 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt).

- Danh mục tài liệu tham khảo trình bày đúng như trong quy định của đề tài nghiên cứu khoa học.

- Cách ghi trính dẫn giống như quy định của đề tài nghiên cứu khoa học.

- Sau tựa đề bài viết ghi rõ: Học hàm, học vị, chức danh khoa học, họ và tên; số điện thọai và E-mail của tác giả.

3. Thời gian và cách thức gửi bài

- Thời gian nhận bài: từ  ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2015.

- Cách thức gửi bài: Gửi file mềm vào địa chỉ Email:

phongqlkh_qhqt.c52@moet.edu.vn

4. Chế độ thù lao cho tác giả có bài viết đăng nội san số 6

Nội san số 6 của trường gồm có các mục cụ thể như sau:

- Mục 1: Thông tin về hoạt động của nhà trường;

- Mục 2: Ý kiến trao đổi;

- Mục 3: Nghiên cứu – Học thuật;

- Mục 4: Văn hóa – Nghệ thuật.

Tác giả có bài viết đăng nội san số 6 được hưởng mọi quyền lợi và thù lao theo qui chế chi tiêu nội bộ.

Trên đây là những nội dung chính liên quan việc viết bài cho nội san số 6, Ban biên tập rất mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, giảng viên, công chức viên chức và các em học sinh, sinh viên trong trường.

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu  (báo cáo);
- Phòng/Khoa (triển khai);
- Lưu NCKH-QHQT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG NCKH - QHQT

 

TS. Nguyễn Chí Tăng