Thông báo: Triển khai cuộc thi “Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 160 /TB-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 THÔNG BÁO

Triển khai cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”

               Kính gửi:  Các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”;

Căn cứ vào công văn số 438/SKHCN-QLKHCNCS ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai cuộc thi “Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”.

Nhà trường thông báo cụ thể đến các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể và các trung tâm kế hoạch thực hiện cuộc thi như sau

1. Mục đích

- Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất Ý tưởng Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới phong trào lao động sáng tạo tại đơn vị;

- Tạo môi trường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, học tập và nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ;

- Tạo điều kiện chuyển giao những kết quả nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ vào quá trình quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cung cấp ý tưởng để xây dựng và hình thành nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ hàng năm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Đối tượng dự thi

-  Cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên và sinh viên, học sinh.

- Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể. Mỗi tác giả có thể dự thi một hay nhiều ý tưởng.

3. Ý tưởng khoa học và công nghệ tham gia cuộc thi

- Là đề xuất có tính mới, tính khả thi và có khả năng mang lại lợi ích;

- Là kết quả sáng tạo của tác giả có thể là giải pháp hoàn thiện hoặc chưa hoàn thiện, nhưng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

4. Lĩnh vực ý tưởng tham gia dự thi

Tất cả các Ý tưởng thuộc mọi lĩnh vực nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều có quyền đăng ký dự thi.

5. Giải thưởng

Giải nhất                                : 06 giải, mỗi giải 12.000.000đ

Giải nhì                                  : 10 giải, mỗi giải 8.000.000đ

Giải ba                                   : 15 giải, mỗi giải 5.000.000đ

Giải khuyến khích                   : 24 giải, mỗi giải 2.000.000đ

Ngoài giải thưởng của BTC, các ý tưởng được giải sẽ được công nhận hoàn thành nhiệm vụ NCKH trong năm học 2015-2016 (đối với các giảng viên).

6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 2 bộ được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, đánh máy và in trên khổ giấy A4, bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi; thuyết minh Ý tưởng; sản phẩm, các mô hình, bản vẽ, phim ảnh …kèm theo (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi xem trên địa chỉ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc liên hệ với phòng NCKH – QHQT trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu để nhận.

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thi

-  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2015: Tác giả dự thi nộp hồ sơ về phòng NCKH – QHQT trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu.

-  Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường sẽ đánh giá sơ khảo, góp ý (nếu có) cho các tác giả để hoàn chỉnh hồ sơ và nộp về Ban tổ chức Hội thi chậm nhất vào ngày 30/10/2015.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;                              
- Các đơn vị trực thuộc (triển khai);
- Đoàn trường, Công đoàn (hưởng ứng);
- Lưu: P.NCKH.                                     

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH