Danh mục sách mới tháng 8/2015

DANH MỤC SÁCH MỚI

Tháng 8/2015

3. KHOA HỌC XÃ HỘI

 

1. CAO, VĂN PHƯỜNG. Hành trình đến nền giáo dục mở. Mở để học - học để mở, để trở thành người có trách nhiệm./Cao Văn Phường.-In lần 1.-H.:Văn học,2015.-480tr.;24cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030918

Kí hiệu phân loại: 370 \ H107TR.

 

2. QUÍ LÂM. Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép chứng từ sổ sách kế toán doanh nghiệp. ( Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014)/Quí Lâm, Kim Phượng.-In lần 1.-H.:Hồng Đức,2015.-498tr.;28cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030921

Kí hiệu phân loại: 330 \ H561D.

 

3. QUÍ LÂM. Chế độ kế toán doanh nghiệp. Ban hành theo thông tư số 200/ 2014/ TT - BTC ngày 22/12/2014.( Hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2015)/Quí Lâm, Kim Phượng.-In lần 1.-H.:Hồng Đức,2015.-478tr.;28cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030922

Kí hiệu phân loại: 330 \ CH250Đ.

 

4. NGÔN NGỮ

 

           

            1. BRITANNICA. Từ điển bách khoa Britannica tập 2/Britannica.-In lần 1.-H.:Giáo dục VN,2014.-1545tr.;29cm

    tập 2: L - Z

    Kí hiệu kho:

            KXH0030920

Kí hiệu phân loại: 420 \ T550Đ.

 

2. BRITANNICA. Từ điển bách khoa Britannica tập 1/Britannica.-In lần 1.-H.:Giáo dục VN,2014.-1512tr.;29cm

    tập 1: A - K

    Kí hiệu kho:

            KXH0030919

Kí hiệu phân loại: 420 \ T550Đ.

 

6. CÔNG NGHỆ

 

           

            1. QUÍ LÂM. Hướng dẫn công tác y tế, Giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường/Quí Lâm, Kim Phượng.-In lần 1.-H.:Lao Động,2015.-410tr.;28cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030934

Kí hiệu phân loại: 610 \ H561D.

 

8. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC

 

 

            1. NGUYỄN, TRƯỜNG LỊCH. Đi tìm cái đẹp văn chương. Khảo cứu qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu/Nguyễn Trường Lịch.-in lần 1.-H.:ĐH Quốc Gia,2014.-327tr.;24cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030914-KXH0030915

Kí hiệu phân loại: 895.922 \ Đ300T.

 

9. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ

 

 

            1. HÀ, MINH ĐỨC. Tác phẩm Hồ Chí Minh cẩm nang của cách mạng Việt Nam/Hà Minh Đức.-in lần 1.-H.:ĐH Quốc Gia,2014.-331tr.;24cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030916-KXH0030917

Kí hiệu phân loại: 950 \ T101PH.

 

2. NXB THÔNG TẤN. Đại thắng mùa xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước/NXB Thông Tấn.-In lần 1.-H.:Thông Tấn,2015.-231tr.;29cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030923

Kí hiệu phân loại: 900 \ Đ103TH.

 

3. PHẠM, QUỐC THÀNH. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam/Phạm Quốc Thành.-in lần 1.-H.:ĐH Quốc Gia,2014.-200tr.;24cm

    Kí hiệu kho:

            KXH0030912-KXH0030913

Kí hiệu phân loại: 950 \ V103TR.

 

PHÂN LOẠI

 

            1. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học Tiếng Việt 2. Tập 2B ( sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-104tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 2B

    Kí hiệu kho:

            KTN0024516-KTN0024520

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

2. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học toán 2. Tập 2B (sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-76tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 2B

    Kí hiệu kho:

            KTN0024491-KTN0024495

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

3. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học Tiếng Việt 2. Tập 1B ( sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-128tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 1B

    Kí hiệu kho:

            KTN0024486-KTN0024490

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

4. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học toán 2. Tập 2A ( sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-96tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 2A

    Kí hiệu kho:

            KTN0024496-KTN0024500

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

5. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học Tự nhiên và  xã  hội 2 .(sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-96tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Kí hiệu kho:

            KTN0024501-KTN0024505

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

6. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học Toán 2. Tập 1B ( sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-92tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 1B

    Kí hiệu kho:

            KTN0024506-KTN0024510

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.

 

7. BỘ GD VÀ ĐT. VỤ GD TIỂU HỌC. Hướng dẫn học Tiếng Việt  2. Tập 2A ( sách thử nghiệm)/Bộ GD và ĐT. Vụ GD tiểu học.-In lần 1.-H.:Giáo dục,2014.-136tr.:Hình minh họa;27cm(Dự án mô hình trường học mới VN)

    Tập 2A

    Kí hiệu kho:

            KTN0024511-KTN0024515

Kí hiệu phân loại: sgkc1 \ H561D.