Thông báo: Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Tâm lý học và giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học"

HỘI  KHOA  HỌC
TÂM LÝ –GIÁO DỤC VIỆT NAM
***
Số : 84 -2015/ TWH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
***

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

               THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC
“Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học

                           Kính gửi:

                                    - Chủ tịch Các tỉnh, thành hội, hội ngành KHTL-GD;
                                    - Giám đốc các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội;
                                    - Chủ tịch các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội;
                                    - Các nhà khoa học, các cộng tác viên.      

 Căn cứ vào kết luận tại kỳ họp thứ 8, khóa V (mở rộng) của Ban Chấp hành TW Hội tổ chức tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 18-7-2015, Thường trực TW Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã quyết định tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội vào tháng 12 năm 2015 tại Thủ đô Hà Nội .

I. Chủ đề hội thảo khoa học mang tiêu đề:

 “Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học

Mục đích của hội thảo nhằm:

-Góp phần làm rõ cả về lý luận và thực tiễn các phẩm chất và các năng lực cần được hình thành và phát triển ở người học (học sinh phổ thông ở các cấp học và sinh viên cao đẳng, đại học) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

-Thành công của Hội thảo chính là thành tích thiết thực kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội KHTLGDVN (30/12/1990- 30/12/2015).

II.Nội dung Hội thảo

Các báo cáo tham luận gửi tới Hội thảo là các bài báo khoa học được viết dưới góc độ của khoa học Tâm lý học hoặc Giáo dục học xoay quanh các vấn đề chính sau đây:

1. Quan niệm về phẩm chấtnăng lực trong mối tương quan với cấu trúc của nhân cách.

2. Các phẩm chất, năng lực cần được hình thành và phát triển cho người học (bao gồm học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng và đại học) trong giai đoạn tới.

3. Nhận định, đánh giá chung thực trạng về phẩm chất và năng lực của học sinh phổ thông các cấp và sinh viên cao đẳng, đại học hiện nay.

4. Kiến nghị với Đảng và Nhà nước, với các Bộ, Ngành, với các cơ quan chức năng, với Bộ Giáo dục và Đào tạo (xin mời các tác giả tham khảo văn bản “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo thời gian gần đây).

III. Thời gian, địa điểm hội thảo:

  1. Thời gian: Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 năm 2015, là ngày thành lập Hội KH TL-GDVN.

  2. Địa điểm: Thủ đô Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau cho các đại biểu) 

IV. Quy cách bài viết và thời hạn nộp bài:

  1. Quy cách bài viết:

- Các báo cáo tham luận có chất lượng học thuật cao của Hội thảo quốc gia mang tên “Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học” sẽ được chọn lọc thông qua một Hội đồng chỉ đạo và Hội đồng Biên tập gồm các nhà khoa học có uy tín và sẽ được in tại Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo sẽ được phát hành tại Hội thảo.

- Vì lý do trên, Thường trực TW Hội xin được thông báo cho tất cả các đơn vị cơ sở của Hội, các nhà khoa học, các hội viên tham gia viết và gửi báo cáo tham luận cho Hội thảo khoa học toàn quốc lần này đặc biệt lưu ý một số vấn đề như sau:

1.1. Đề nghị các tác giả chấp hành nghiêm các điều luật về Quyền tác giảQuyền sở hữu trí tuệ được ghi trong Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội thông qua tại bộ luật số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005, trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, trung thực trong bài viết. Nếu cần trích dẫn các kết quả từ các công trình của các tác giả khác, phải có chú thích xuất xứ rõ ràng.

1.2.Các bài tham gia Hội thảo cần ghi rõ đầy đủ Họ và Tên, học hàm, học vị, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị, địa chỉ gửi thư liên lạc, điện thoại, Email để Ban biên tập tiện liên hệ khi cần.

1.3. Bài viết được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, dãn cách dòng exactly 17 pt, font Times New Roman, cỡ chữ 13, độ dài dưới 10 trang (không kể Danh mục tài liệu tham khảo và Tóm tắt); margins: Top 2cm, bottom 2 cm, left 2,5 cm, right 2 cm.

1.4. Ban tổ chức Hội thảo mong các tác giả quan tâm tới các yêu cầu sau:           

           + Không gửi bài đã được in toàn văn tại một sách, báo hoặc một tạp chí khác;

           + Các số liệu, trích dẫn cần chuẩn xác, có xuất xứ rõ ràng;

           + Văn bản bài viết không có sai phạm về các lỗi chính tả, lỗi in ấn;

           + Cuối bài viết có danh mục tài liệu tham khảo;

           + Cuối cùng là Bản tóm tắt từ 7 – 10 dòng bao gồm: nội dung khoa học cơ bản của bài báo, các từ khóa của bài báo để tiện cho tra cứu.

1.5. Danh mục các báo cáo và nội dung tóm tắt các báo cáo khoa học sẽ được in trong một tập riêng phát hành miễn phí cho các đại biểu tham dự Hội thảo.

 2. Thời hạn nộp bài:

        Vì cần có thời gian cho duyệt bài và biên tập, BTC Hội thảo yêu cầu các tác giả gửi cả bài viết (bản cứng) và bản mềm (file bài viết) về TW Hội Khoa học TL-GD VN theo địa chỉ bưu điện: Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, t/p Hà Nội và gửi qua đường email: hoikhoahoctlgdvn@yahoo.com.vn trước ngày 31 tháng 10 năm 2015. Căn cứ vào ngày được ghi nhận trên bì thư của bưu điện và trên máy vi tính, Ban tổ chức Hội thảo sẽ xin không nhận các bài gửi tới BTC sau thời điểm trên.

          Ban tổ chức Hội thảo mong muốn nhận được nhiều tham luận của các đơn vị, các nhà khoa học và các hội viên gửi đến đúng hạn.

     Trung ương Hội trân trọng thông báo! 

 

 

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ-GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

 

GS. TS. NGUYỄN NGỌC PHÚ