Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA VŨNG TÀU
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số:46 / TB-CTSV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 02  tháng 03 năm 2016  năm 2015

 THÔNG BÁO

V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41 

Kính gửi: Các Khoa. 

Căn cứ kế hoạch của nhà trường về việc kiểm tra bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 19 và hệ Trung cấp khóa 41, Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số vấn đề cụ thể như sau:

+ Tất cả HSSV các lớp CĐ khóa K19 & TC khóa 41 nộp bằng tốt nghiệp THPT để phục vụ công tác kiểm tra.

+ HSSV nộp 01 bản chính + 1 bản photocopy cho đại diện Ban cán sự lớp và nộp theo đơn vị lớp.

+ Nộp cho cô Mai - Phòng Công tác Sinh viên (P.A102).

+ Nộp từ ngày 02/05/2016 đến ngày 28/05/2016, trong giờ hành chính.

+ Quá thời hạn nêu trên, HSSV không nộp bằng Tốt nghiệp THPT theo quy định sẽ bị xử lý buộc thôi học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các Khoa triển khai đến các đối tượng SVHS có tên trên thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các Khoa;
- Lưu: VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

Lê Thị Kim Chi