Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA VŨNG TÀU
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số:47 / TB-CTSV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 02  tháng 03 năm 2016  năm 2015

 THÔNG BÁO

V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ
đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1

 Kính gửi: Các Khoa 

Căn cứ vào quyết định số 408/QĐ-ĐT ngày 16/09/2010 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy;

Căn cứ kế hoạch của nhà trường về việc kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên K17 và học sinh K40 năm học 2015- 2016;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với học sinh, sinh viên các lớp hệ Cao đẳng K17 và hệ Trung cấp K40, cụ thể như sau:

1/ Thời gian nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ:

- Từ ngày 02/05/2016 đến ngày 28/05/2016 đối với hệ Cao đẳng;

- Từ ngày 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016 đối với hệ Trung cấp.

2/ Địa điểm: Nộp cho cô Hoàng Anh - Phòng CTSV (P.A102 - thu trong giờ hành chính).

Phòng Công tác Sinh viên không giải quyết mọi trường hợp quá hạn.

Đề nghị các Khoa triển khai đến các đối tượng HSSV có tên trên thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa;
- Lưu: VT, CTSV.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

Lê Thị Kim Chi