Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 149/QĐ-CĐSP

 

Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA - VŨNG TÀU

     Căn cứ Quyết định số 4025/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thành trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu; 

     Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Cao đẳng được quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quy chế đào tạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường;

     Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Nay ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (đính kèm Khung kế hoạch).

     Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể;
- BBT website;
- Lưu: PĐT, TC-HC.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh