Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  249  /QĐ–CĐSP

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

                                               QUYẾT ĐỊNH 

V/v Khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên

đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ vào quyền hạn và trách  nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đã đạt thành tích cao trong năm học và khóa học, cụ thể:

- Tặng  phần thưởng cho 12 tập thể lớp đạt danh hiệu Tập thể Tiên tiến năm học.

- Tặng giấy khen và phần thưởng cho 28 HSSV tốt nghiệp khóa học loại Xuất sắc và loại Giỏi;

- Tặng giấy khen và phần thưởng cho 104 HSSV đạt danh hiệu Xuất sắc và danh hiệu Giỏi năm học 2015-2016.          (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân HSSV cụ thể như sau:

- Danh hiệu Tập thể Tiên tiến: 500.000đ;

- Danh hiệu Sinh viên Xuất sắc: 300.000đ;

- Danh hiệu Sinh viên Giỏi: 200.000đ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh, sinh viên  có tên ở điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: CTSV, TC-HC.

 

HIỆU TRƯỞNG