Danh sách học sinh - sinh viên dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm 2017 (Khóa 21 CĐ không chuyên và khóa 43 TC)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 12  tháng  09  năm 2017

 

DANH SÁCH HỌC SINH-SINH VIÊN DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH DẦU VÀO NĂM 2017

(Khóa 21 hệ cao đẳng không chuyên Anh và khóa 43 hệ trung cấp)

                 

TT

Lớp

Họ

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Phòng thi

Tên phòng thi

1

21C7

Huỳnh Văn

An

26.10.1998

Nam

BR-VT

1

A202

2

21K

Lê Nguyễn Thúy

An

17.07.1999

Nam

Thanh Hóa

1

A202

3

21M1

Nguyễn Thị Hoài

Anh

29.11.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

4

21M2

Nguyễn Trịnh Phương

Anh

11.01.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

5

21M3

Phan Thị Vân

Anh

08.07.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

6

21A4

Hoàng Thị Trâm

Anh

28.01.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

7

21A4

Nguyễn Trần Tú

Anh

17.12.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

8

21C4

Trần Thị Trâm

Anh

04.11.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

9

21D6

Đậu Hoàng

Anh

27/01/1999

Nam

Nghệ An

1

A202

10

21C7

Phạm Tiến

Anh

12.12.1999

Nam

Hòa Bình

1

A202

11

21A4

Mai Thị

10.06.1998

Nữ

Quảng Bình

1

A202

12

21C4

Nguyễn Hồng Ngọc

Bích

15.12.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

13

21D6

Huỳnh Thị Ngọc

Bích

25.11.1996

Nữ

BR-VT

1

A202

14

21M1

Lê Thị Thanh

Bình

10.10.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

15

21A4

Phạm Kim

Bình

02.03.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

16

21M2

Bùi Thị

Chi

01.06.1998

Nữ

Thanh Hóa

1

A202

17

21M3

Ngô Kim

Chi

17.06.1998

Nữ

BR-VT

1

A202

18

21M1

Huỳnh Thị Xuân

Chúc

10.01.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

19

21M2

Nguyễn Thị

Chuyên

12.06.1999

Nữ

Hải Dương

1

A202

20

21C7

Huỳnh Thị Thu

Cúc

20.04.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

21

21B

Võ Chi

Đại

02.11.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

22

21A4

Đặng Thanh

Danh

31.01.1999

Nam

BR-VT

1

A202

23

21C7

Nguyễn Trần Ngọc

Diệp

18.03.1999

Nam

BR-VT

1

A202

24

21C4

Nguyễn Thị Xuân

Diệu

04.03.1999

Nữ

BR-VT

1

A202

25

21M1

Nguyễn Thị Kim

Dung

10.02.1995

Nữ

Hà Tĩnh

1

A202

26

21M3

Huỳnh Thị Mỹ

Dung

01.11.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

27

21A4

Võ Thị Mỹ

Dung

22.04.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

28

21C4

Mai Thị Thùy

Dung

03.01.1999

Nữ

Hà Tĩnh

2

A203

29

21M1

Trần Thị Thùy

Dương

08.11.1999

Nữ

Hải Dương

2

A203

30

21C4

Đặng Thùy

Dương

04.01.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

31

21M1

Lê Thị Hoàng

Duyên

18.08.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

32

21M2

Lê Thị Mỹ

Duyên

23.11.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

33

21M2

Trần Thị Mỹ

Duyên

05.07.1999

Nữ

Ninh Bình

2

A203

34

21M2

Võ Thị Ngọc

Duyên

03.09.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

35

21K

Nguyễn Thị

Duyên

04.01.1999

Nữ

Hưng Yên

2

A203

36

21C4

Vũ Thị

Giang

15.08.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

37

21M3

Trần Thị Ngọc

Giàu

18.06.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

38

21M3

Lê Thị

24.05.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

39

21M3

Ngô Thị Cẩm

20.11.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

40

21C4

Phạm Thị Bích

23.10.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

41

21K

Nguyễn Thị Thu

04.10.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

42

21K

Dư Thanh Như

Hạ

26.02.1999

Nữ

TP. HCM

2

A203

43

21B

Đào Thanh

Hải

10.08.1999

Nam

Đồng Nai

2

A203

44

21M1

Nguyễn Nhật

Hân

07.10.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

45

21M2

Phan Thị Ngọc

Hân

10.01.1999

Nữ

Trà Vinh

2

A203

46

21M3

Trần Thúy

Hân

22.07.1999

Nữ

TP. HCM

2

A203

47

21M1

Hoàng Thị Lệ

Hằng

09.01.1999

Nữ

Quảng Bình

2

A203

48

21A4

Đặng Thị Thanh

Hằng

24.07.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

49

21A4

Tống Thị

Hằng

24.06.1999

Nữ

Thanh Hóa

2

A203

50

21A4

Trịnh Thu

Hằng

01.11.1999

Nữ

BR-VT

2

A203

51

21C7

Phùng Ngọc

Hằng

16.12.1997

Nam

BR-VT

3

A204

52

21M1

Đặng Hoàng Ngọc

Hạnh

08.07.1998

Nữ

BR-VT

3

A204

53

21C4

Lê Nguyễn Hồng

Hạnh

22.06.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

54

21M1

Bùi Thụy Như

Hảo

06.05.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

55

21M2

Nguyễn Thị

Hậu

24.07.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

56

21C4

Lê Thị

Hậu

20.11.1999

Nữ

Quảng Bình

3

A204

57

21M1

Phạm Thị

Hiền

04.01.1998

Nữ

Hà Nam

3

A204

58

21M2

Đặng Thị

Hiền

09.09.1999

Nữ

Hải Phòng

3

A204

59

21M2

Đào Thị Thu

Hiền

18.09.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

60

21M2

Phạm Thị Ngọc

Hiền

27.11.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

61

21M3

Lê Thị

Hiền

22.02.1998

Nữ

Thanh Hóa

3

A204

62

21M3

Nguyễn Thị Thu

Hiền

16.10.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

63

21M3

Nguyễn Thị Thu

Hiền

29.08.1998

Nữ

Nam Định

3

A204

64

21M3

Trần Thị Thu

Hiền

30.07.1999

Nữ

Nam Định

3

A204

65

21A4

Võ Thị Kim

Hiền

16.04.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

66

21C4

Võ Thị

Hiền

28.04.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

67

21B

Nguyễn Văn

Hiền

18.09.1999

Nam

BR-VT

3

A204

68

21M1

Nguyễn Thị Xuân

Hiếu

17.09.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

69

21B

Nguyễn Trung

Hiếu

14.11.1999

Nam

BR-VT

3

A204

70

21M1

Nguyễn Thị Minh

Hoa

05.11.1999

Nữ

Nam Định

3

A204

71

21M1

Võ Thị Tuyết

Hoa

03.09.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

72

21K

Nguyễn Thị Bích

Hoa

08.09.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

73

21C7

Nguyễn Minh

Hoàng

25.05.1999

Nam

BR-VT

3

A204

74

21B

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

26.10.1998

Nữ

BR-VT

3

A204

75

21M2

Đoàn Thanh

Huệ

07.04.1999

Nữ

BR-VT

3

A204

76

21A4

Huỳnh Kim

Hùng

15.11.1999

Nam

BR-VT

4

A205

77

21B

Đỗ Phi

Hùng

14.11.1999

Nam

BR-VT

4

A205

78

21B

Vũ Mạnh

Hùng

27.02.1999

Nam

TP. HCM

4

A205

79

21M2

Nguyễn Thị Mai

Hương

07.11.1997

Nữ

TP. HCM

4

A205

80

21M2

Nguyễn Thị Ngọc

Hương

03.09.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

81

21M3

Trần Huỳnh

Hương

21.03.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

82

21M3

Trần Thị

Hương

07.01.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

83

21B

Nguyễn Thị

Hương

01.10.1996

Nữ

Hà Tĩnh

4

A205

84

21B

Nguyễn Thị Quỳnh

Hương

20.07.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

85

21D6

Nguyễn Thị

Hương

14.01.1999

Nữ

Thanh Hóa

4

A205

86

21M3

Trần Thị Thảo

Huyên

17.06.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

87

21M1

Lê Thị Bích

Huyền

30.12.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

88

21M1

Nguyễn Thị Thu

Huyền

29.07.1998

Nữ

BR-VT

4

A205

89

21M2

Phạm Thị Bích

Huyền

11.02.1999

Nữ

Thái Bình

4

A205

90

21M2

Thạch Thị Thương

Huyền

28.10.1998

Nữ

Thái Bình

4

A205

91

21A4

Đinh Thanh

Huyền

10.10.1999

Nữ

Kiên Giang

4

A205

92

21C4

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

04.01.1999

Nữ

Quảng Bình

4

A205

93

21B

Giang Thảo

Huyền

07.8.1998

Nữ

BR-VT

4

A205

94

21D6

Huỳnh Đức

Khang

27.09.1999

Nam

BR-VT

4

A205

95

21C4

Vũ Thị Yến

Khoa

20.09.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

96

21B

Nguyễn Duy

Khôi

21.11.1996

Nam

BR-VT

4

A205

97

21M3

Nguyễn Thị Hà

Kiều

09.12.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

98

21D6

Đào Thị Thu

Lan

03.09.1998

Nữ

BR-VT

4

A205

99

21M3

Đặng Thị

Lành

20.10.1998

Nữ

BR-VT

4

A205

100

21C4

Phạm Thị Mỹ

Lành

08.02.1999

Nữ

BR-VT

4

A205

101

21K

Ngô Thị Diễm

Lệ

21.09.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

102

21B

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

07.06.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

103

21M1

Phạm Thị Yến

Linh

30.09.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

104

21M2

Trương Thị Cẩm

Linh

14.05.1999

Nữ

TP. HCM

5

A301

105

21A4

Đinh Ngọc

Linh

15.03.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

106

21C4

Nguyễn Thị Thùy

Linh

01.03.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

107

21B

Lê Thị Diệu

Linh

08.04.1996

Nữ

Nghệ An

5

A301

108

21K

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

05.08.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

109

21M3

Nguyễn Trần Giang

Linh

16.12.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

110

21A4

Đỗ Thị Thùy

Linh

25.01.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

111

21C4

Trần Thị Thùy

Linh

25.01.1999

Nữ

Thanh Hóa

5

A301

112

21D6

Nguyễn Phương Hoàng

Linh

27.09.1999

Nữ

TP. HCM

5

A301

113

21K

Kiều Hồng

Loan

28.08.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

114

21K

Nguyễn Thị Cẩm

Loan

25.01.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

115

21C7

Lê Văn

Long

24.02.1997

Nam

BR-VT

5

A301

116

21M3

Nguyễn Hoàng Thảo

Ly

18.04.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

117

21M1

Phan Thị Thanh

Mai

18.05.1999

Nữ

Tiền Giang

5

A301

118

21A4

Nguyễn Thị

Mai

15.04.1999

Nữ

Nam Định

5

A301

119

21B

Nguyễn Thị Quỳnh

Mai

20.07.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

120

21C7

Trần Thị Tuyết

Mai

20.06.1999

Nam

BR-VT

5

A301

121

21M2

Hồ Châu

Mẫn

28.01.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

122

21A4

Nguyễn Thị Minh

Mẫn

27.07.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

123

21D6

Kha Thoại

Mẫn

02.09.1998

Nữ

BR-VT

5

A301

124

21M3

Trần Thị Hồng

Minh

05.11.1998

Nữ

BR-VT

5

A301

125

21A4

Nguyễn Lê Nguyệt

Minh

07.12.1999

Nữ

BR-VT

5

A301

126

21C4

Lê Giáng

My

05.08.1999

Nữ

An Giang

6

A302

127

21C4

Vương Nguyễn Trà

My

04.10.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

128

21C7

Bùi Hải

Nam

25.06.1999

Nam

BR-VT

6

A302

129

21M1

Nguyễn Thị Ánh

Nga

19.01.1999

Nữ

Gia Lai

6

A302

130

21M1

Trần Thị Hồng

Ngân

11.05.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

131

21M1

Trần Thị Tuyết

Ngân

23.03.1999

Nữ

Bến Tre

6

A302

132

21M2

Trương Thị Diễm

Ngân

26.09.1999

Nữ

Tiền Giang

6

A302

133

21M2

Võ Thị Kim

Ngân

16.06.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

134

21A4

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

31.10.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

135

21C4

Lưu Thị Bích

Ngân

27.05.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

136

21C4

Vũ Mai Nhật

Ngân

13.02.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

137

21D6

Hồ Thụy Tuyết

Ngân

17.08.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

138

21K

Nguyễn Thị Kim

Ngân

14.03.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

139

21K

Triệu Bạch

Ngân

02.05.1998

Nữ

BR-VT

6

A302

140

21M2

Trình Thị

Nghĩa

03.01.1999

Nữ

Bình Định

6

A302

141

21M3

Bùi Thị Bảo

Ngọc

08.08.1999

Nữ

Thái Bình

6

A302

142

21A4

Nguyễn Thiện Mẫn

Ngọc

19.11.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

143

21B

Hoàng Thị Minh

Ngọc

14.12.1999

Nữ

TT Huế

6

A302

144

21B

Nguyễn Thị

Ngọc

23.11.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

145

21M3

Bùi Ngọc

Nguyên

08.06.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

146

21B

Lê Trần Ngân

Nguyên

09.08.1999

Nam

BR-VT

6

A302

147

21C7

Phạm Thị Thanh Thúy

Nguyên

03.08.1998

Nữ

BR-VT

6

A302

148

21M3

Lê Thị Minh

Nguyệt

18.03.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

149

21D6

Trương Thị Ánh

Nguyệt

09.07.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

150

21M1

Nguyễn Khánh

Nhi

26.12.1999

Nữ

BR-VT

6

A302

151

21M2

Nguyễn Thị Kiều

Nhi

01.01.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

152

21M3

Nguyễn Thị Thảo

Nhi

13.07.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

153

21A4

Vũ Ngọc Ái

Nhi

27.08.1998

Nữ

BR-VT

7

A303

154

21B

Vũ Hoài Bảo

Nhi

02.01.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

155

21D6

Nguyễn Yến

Nhi

25.03.1999

Nữ

Nghệ An

7

A303

156

21M1

Lê Thị Minh

Như

20.10.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

157

21C4

Nguyễn Hoài Xuân

Như

07.04.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

158

21C4

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Như

06.01.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

159

21B

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

24.08.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

160

21D6

Đỗ Bùi Hoài

Như

16.05.1998

Nữ

Thanh Hóa

7

A303

161

21K

Đỗ Nguyễn Quỳnh

Như

25.10.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

162

21A4

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

29.07.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

163

21A4

Phạm Thị Tuyết

Nhung

05.01.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

164

21C4

Trần Thị Hồng

Nhung

23.07.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

165

21C4

Vũ Thị Hồng

Nhung

28.08.1999

Nữ

Ninh Bình

7

A303

166

21D6

Trần Kim

Nhung

13.09.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

167

21C7

Trần Phan Hồng

Nhung

24.11.1999

Nữ

Hà Tĩnh

7

A303

168

21K

Lê Thị Hống

Nhung

12.04.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

169

21K

Trần Thị Phi

Nhung

04.09.1999

Nữ

Hà Tĩnh

7

A303

170

21K

Vũ Thị Hồng

Nhung

24.09.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

171

21A4

Nguyễn Thị

Phúc

21.11.1999

Nữ

Thái Bình

7

A303

172

21B

Lê Thị Hồng

Phúc

27.07.1999

Nữ

Quảng Ngãi

7

A303

173

21A4

Nguyễn Thuỳ Mỹ

Phụng

01.10.1999

Nữ

TP. HCM

7

A303

174

21C4

Trần Thị

Phương

10.02.1999

Nữ

Nam Định

7

A303

175

21C4

Võ Thị Ngọc

Phương

26.07.1999

Nữ

BR-VT

7

A303

176

21B

Vũ Thị Thanh

Phương

31.03.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

177

21C7

Trần Thị Tuyết

Phương

01.02.1997

Nữ

BR-VT

8

A304

178

21C7

Bùi Thị Minh

Phương

21.11.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

179

21K

Đỗ Thanh

Phương

07.09.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

180

21M1

Lê Bích

Phượng

30.06.1999

Nữ

Thanh Hóa

8

A304

181

21M1

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

19.04.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

182

21A4

Nguyễn Thị Hương

Quỳnh

15.04.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

183

21B

Nguyễn Thanh

Sang

30.08.1999

Nam

BR-VT

8

A304

184

21B

Đoàn Thanh

Sang

09.02.1999

Nam

BR-VT

8

A304

185

21B

Khổng Thị

Sáng

27.11.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

186

21A4

Đổng Bích Băng

Tâm

14.03.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

187

21C7

Nguyễn Hoàng

Tấn

06.11.1998

Nam

BR-VT

8

A304

188

21M2

Trần Thị Hồng

Thái

29.03.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

189

21M2

Bùi Thị Lam

Thanh

25.07.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

190

21D6

Nguyễn Thị

Thanh

22.12.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

191

21B

Nguyễn Cao

Thành

21.03.1991

Nam

BR-VT

8

A304

192

21M2

Đào Nguyễn Hồng

Thảo

31.01.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

193

21M3

Ngô Thị Thanh

Thảo

27.03.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

194

21M3

Phạm Thị Phương

Thảo

02.07.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

195

21M3

Phạm Thu

Thảo

22.04.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

196

21A4

Đinh Thị Tuyết

Thảo

25.04.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

197

21C4

Đỗ Đình Thanh

Thảo

03.02.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

198

21C4

Trịnh Thị Thanh

Thảo

20.08.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

199

21C7

Trần Thị Phương

Thảo

25.03.1995

Nữ

BR-VT

8

A304

200

21K

Nguyễn Lâm Phương

Thảo

16.09.1999

Nữ

BR-VT

8

A304

201

21M1

Phạm Kim

Thoa

06.10.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

202

21M1

Mai Thị

Thơm

13.06.1999

Nữ

Bình Định

9

A305

203

21D6

Nguyễn Thị Hoài

Thu

15.01.1993

Nữ

Bình Định

9

A305

204

21D6

Lương Nguyệt

Thu

02.11.1999

Nữ

Thanh Hóa

9

A305

205

21M1

Hồ Khánh Anh

Thư

11.10.1999

Nữ

TP. HCM

9

A305

206

21M1

Trần Hoàng Anh

Thư

15.01.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

207

21A4

Phạm Thị Hiền

Thư

21.01.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

208

21C4

Võ Trần Ngọc Anh

Thư

26.08.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

209

21D6

Phan Thị Kim

Thư

07.09.1999

Nữ

Lâm Đồng

9

A305

210

21M1

Lê Thị Thanh

Thúy

29.03.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

211

21M2

Trần Thị Thu

Thúy

01.07.1998

Nữ

BR-VT

9

A305

212

21A4

Trần Thị

Thúy

10.09.1997

Nữ

Quảng Ngãi

9

A305

213

21B

Phạm Thị

Thúy

12.07.1999

Nữ

Nam Định

9

A305

214

21K

Nguyễn Thị Thanh

Thùy

28.11.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

215

21M2

Lê Nhật

Thủy

30.10.1999

Nữ

Bình Thuận

9

A305

216

21M2

Nguyễn Thanh

Thủy

01.03.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

217

21C4

Võ Thị Bích

Thủy

28.05.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

218

21M2

Phan Thủy

Tiên

15.04.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

219

21M2

Trương Thị Cẩm

Tiên

16.04.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

220

21C4

Hoàng Thị Thùy

Tiên

05.11.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

221

21B

Phạm Thị Mỹ

Tiên

04.02.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

222

21D6

Lương Ngọc Thủy

Tiên

03.02.1999

Nữ

TP. HCM

9

A305

223

21C7

Trần Thị Mỹ

Tiên

25.07.1998

Nữ

BR-VT

9

A305

224

21M3

Nguyễn Thị Mỹ

Tiền

10.08.1999

Nữ

Bình Định

9

A305

225

21M3

Đoàn Thị

Tím

05.08.1999

Nữ

BR-VT

9

A305

226

21M3

Nguyễn Thị Bích

Trâm

15.09.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

227

21A4

Nguyễn Thị Phương

Trâm

16.07.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

228

21C4

Phạm Lê Bảo

Trâm

03.01.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

229

21M1

Trần Thị

Trang

30.07.1998

Nữ

Quảng Ngãi

10

A306

230

21M3

Huỳnh Thị

Trang

10.06.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

231

21M3

Nguyễn Thị

Trang

06.09.1999

Nữ

Nam Định

10

A306

232

21B

Nguyễn Thị Thùy

Trang

07.07.1998

Nữ

BR-VT

10

A306

233

21D6

Lê Thị Đài

Trang

02.10.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

234

21C7

Đặng Thiên

Trang

11.01.1996

Nữ

BR-VT

10

A306

235

21K

Lại Thị Thảo

Trang

28.09.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

236

21K

Trần Huyền

Trang

20.02.1993

Nữ

Bến Tre

10

A306

237

21K

Lê Nguyễn Hà

Trang

01.09.1999

Nữ

Nghệ An

10

A306

238

21D6

Nguyễn Minh

Trí

25.02.1999

Nam

TT Huế

10

A306

239

21M1

Huỳnh Thị Tuyết

Trinh

10.09.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

240

21A4

Nguyễn Thị Phương

Trinh

10.11.1997

Nữ

BR-VT

10

A306

241

21C4

Vũ Ngọc

Trinh

15.07.1998

Nữ

BR-VT

10

A306

242

21C7

Dương Thị Ngọc

Trinh

07.09.1998

Nam

BR-VT

10

A306

243

21C7

Vương Thị Tuyết

Trinh

03.06.1999

Nữ

Đắklắk

10

A306

244

21M1

Lê Thanh

Trúc

02.04.1999

Nữ

An Giang

10

A306

245

21K

Phạm Thị

Trúc

30.08.1995

Nữ

Hòa Bình

10

A306

246

21M2

Lâm Thị Cẩm

23.10.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

247

21M2

Võ Thị Cẩm

07.06.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

248

21D6

Nguyễn Thị Cẩm

17.08.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

249

21M2

Tống Thị

Tươi

25.08.1999

Nữ

Hải Phòng

10

A306

250

21M3

Phan Thị Kim

Tuyến

28.02.1999

Nữ

BR-VT

10

A306

251

21M3

Đỗ Thị Thanh

Tuyền

17.03.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

252

21M3

Phạm Thị Thanh

Tuyền

21.09.1998

Nữ

BR-VT

11

A401

253

21M1

Hoàng Thị Ánh

Tuyết

12.05.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

254

21M2

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

08.12.1998

Nữ

BR-VT

11

A401

255

21M3

Nguyễn Thị Mỹ

Uyên

10.09.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

256

21D6

Nguyễn Thị Tú

Uyên

04.06.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

257

21M1

Nguyễn Thu

Vân

19.12.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

258

21A4

Nguyễn Thanh

Vân

20.01.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

259

21M1

Nguyễn Ngọc Thúy

Vi

17.07.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

260

21M2

Phan Thị Cẩm

Vi

06.05.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

261

21M2

Trần Thị Thảo

Vi

10.07.1999

Nữ

Hà Tĩnh

11

A401

262

21A4

Dương Nhật

Vi

13.10.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

263

21C4

Nguyễn Thị Thúy

Vi

01.07.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

264

21C7

Võ Thị Thảo

Viên

07.11.1999

Nam

BR-VT

11

A401

265

21C7

Vương Quốc

Vinh

21.07.1998

Nam

BR-VT

11

A401

266

21M1

Trần Thị Trà

Vy

04.06.1999

Nữ

Quảng Ngãi

11

A401

267

21M3

Phạm Thị Thảo

Vy

13.02.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

268

21M3

Phạm Thúy

Vy

16.10.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

269

21A4

Nguyễn Lê Thảo

Vy

14.04.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

270

21A4

Nguyễn Hường Luân

Vy

06.04.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

271

21D6

Trương Thị Thúy

Vy

27.07.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

272

21M1

Đinh Thị Thanh

Xuân

15.04.1998

Nữ

Nam Định

11

A401

273

21A4

Lữ Minh

Xuân

17.08.1998

Nữ

Thanh Hóa

11

A401

274

21C4

Nguyễn Thanh

Xuân

16.12.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

275

21D6

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

13.10.1998

Nữ

Đăk Lăk

11

A401

276

21M2

Phạm Thị Xuân

Ý

12.05.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

277

21C4

Lê Thanh Như

Ý

24.06.1999

Nữ

Đồng Nai

11

A401

278

21M2

Đặng Thị Tiểu

Yến

30.11.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

279

21M3

Võ Hoàng Hải

Yến

14.02.1999

Nữ

BR-VT

11

A401

280

43M1

Lê Thị Khả

Ái

05.01.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

281

43M1

Trần Ngọc

Ánh

13.12.1997

Nữ

Quảng Ninh

12

A403

282

43M1

Trần Thị Vân

Anh

24.02.1998

Nữ

BR-VT

12

A403

283

43M2

Nguyễn Thoại

Anh

18.03.1984

Nữ

TP HCM

12

A403

284

43M2

Dương Thị Hoàng

Anh

08.03.1992

Nữ

BR-VT

12

A403

285

43M1

Nguyễn Hà

Bích

19.11.1998

Nữ

Nam Định

12

A403

286

43M1

Lê Trần Linh

Chi

18.12.1998

Nữ

BR-VT

12

A403

287

43M2

Nguyễn Thị

Cúc

09.09.1999

Nữ

Quảng Trị

12

A403

288

43M1

Lê Thị Hồng

Diễm

04.06.1998

Nữ

BR-VT

12

A403

289

43M2

Phạm Thị Ngọc

Diễm

17.10.1998

Nữ

BR-VT

12

A403

290

43M2

Phạm Ngọc Kiều

Diễm

18.03.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

291

43M1

Nguyễn Thị Ngọc

Dung

04.04.1996

Nữ

BR-VT

12

A403

292

43M1

Trần Ngọc Thùy

Dương

11/05/1999

Nữ

BR-VT

12

A403

293

43M2

Nguyễn Thị

Duyên

04.12.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

294

43M1

Phạm Thị Mỹ

Duyên

04.02.1997

Nữ

BR-VT

12

A403

295

43M2

Đào Thị Mỹ

Duyên

05.04.1997

Nữ

TP HCM

12

A403

296

43M1

Lê Thị Thu

19.10.1997

Nữ

BR-VT

12

A403

297

43M1

Trần Thị Thanh

Hằng

15.05.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

298

43M1

Phạm Thị Thái

Hằng

24.3.1994

Nữ

Bến Tre

12

A403

299

43M1

Nguyễn Hồng

Hạnh

02.11.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

300

43M1

Nguyễn Thị Thanh

Hiếu

19.08.1998

Nữ

Long Khánh

12

A403

301

43M2

Võ Thị Bích

Hòa

24.12.1997

Nữ

Đắk Lắk

12

A403

302

43M2

Trần Thị

Huệ

05.11.1998

Nữ

Thanh Hóa

12

A403

303

43M2

Dương Thị

Hương

15.10.1995

Nữ

Hà Tĩnh

12

A403

304

43M2

Nguyễn Thị

Hương

23.08.1998

Nữ

Thanh Hóa

12

A403

305

43M1

Trần Thị

Hường

14.12.1999

Nữ

Quảng Bình

12

A403

306

43M1

Nguyễn Thị Kim

Khoa

17.12.1998

Nữ

BR-VT

12

A403

307

43M1

Bùi Thị Thanh

Kiều

12.04.1999

Nữ

BR-VT

12

A403

308

43M1

Phan Thị Phương

Lan

04.05.1999

Nữ

Long An

13

A405

309

43M1

Nguyễn Ngọc

Linh

14.08.1998

Nữ

Ninh Bình

13

A405

310

43M2

Phan Thị Mỹ

Linh

11.03.1998

Nữ

Lâm Đồng

13

A405

311

43M2

Nguyễn Thị Khả

Nghi

06.01.1999

Nữ

Kiên Giang

13

A405

312

43M1

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

18.06.1999

Nữ

BR-VT

13

A405

313

43M1

Vũ Thị Ánh

Ngọc

26.10.1994

Nữ

BR-VT

13

A405

314

43M2

Đoàn Thái

Ngọc

18.10.1998

Nữ

BR-VT

13

A405

315

43M2

Trần Như

Ngọc

18/11/1998

Nữ

BR-VT

13

A405

316

43M1

Nguyễn Khánh

Nguyên

11.09.1998

Nữ

BR-VT

13

A405

317

43M2

Nguyễn Thị Thanh

Nguyệt

23.01.1998

Nữ

BR-VT

13

A405

318

43M2

Ngô Thị Thanh

Nhàn

14.03.1993

Nữ

BR-VT

13

A405

319

43M1

Trần Thị Quỳnh

Nhi

18.04.1999

Nữ

BR-VT

13

A405

320

43M1

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

23.01.1993

Nữ

BR-VT

13

A405

321

43M2

Trần Quỳnh

Như

17/10/1997

Nữ

BR-VT

13

A405

322

43M2

Vũ Thị Tuyết

Nhung

08.07.1998

Nữ

BR-VT

13

A405

323

43M2

Phạm Thị Kim

Oanh

22.12.1998

Nữ

Hải Dương

13

A405

324

43M1

Nguyễn Huỳnh Trúc

Phương

31.10.1999

Nữ

BR-VT

13

A405

325

43M1

Vũ Ngọc

Phương

15.02.1988

Nữ

TP HCM

13

A405

326

43M2

Phạm Thị Yến

Phương

14.10.1993

Nữ

BR-VT

13

A405

327

43M1

Bùi Thị Ngọc

Phượng

11.11.1997

Nữ

BR-VT

13

A405

328

43M1

Lê Trúc

Quỳnh

24.01.1997

Nữ

BR-VT

13

A405

329

43M2

Nguyễn Thị Tuyết

Sương

05.03.1996

Nữ

BR-VT

13

A405

330

43M1

Nguyễn Thị Trúc

Thanh

03.11.1999

Nữ

BR-VT

13

A405

331

43M2

Nguyễn Thị Kim

Thanh

13.09.1990

Nữ

BR-VT

13

A405

332

43M1

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

16/06/1999

Nữ

BR-VT

14

A406

333

43M1

Huỳnh Thị Thanh

Thảo

27.03.1998

Nữ

BR-VT

14

A406

334

43M2

Lê Thị Thu

Thảo

17/03/1999

Nữ

BR-VT

14

A406

335

43M2

Nguyễn Thị Thạch

Thảo

14.09.1995

Nữ

BR-VT

14

A406

336

43M2

Nguyễn Thị

Thảo

06.01.1999

Nữ

Nghệ An

14

A406

337

43M1

Tống Minh

Thư

20/5/1998

Nữ

BR-VT

14

A406

338

43M2

Lê Thị Anh

Thư

12.03.1994

Nữ

BR-VT

14

A406

339

43M2

Đinh Thị Thanh

Thúy

03.07.1999

Nữ

BR-VT

14

A406

340

43M1

Phùng Thị Lệ

Thy

20.07.1999

Nữ

BR-VT

14

A406

341

43M1

Hồ Thị Vi

Tính

13.02.1998

Nữ

Khánh Hòa

14

A406

342

43M2

Dương Thị Quỳnh

Trâm

28.08.1997

Nữ

BR-VT

14

A406

343

43M2

Nguyễn Thị Bảo

Trân

24.01.1998

Nữ

BR-VT

14

A406

344

43M2

Hoàng Thị Ngọc

Trang

10.02.1998

Nữ

BR-VT

14

A406

345

43M2

Nguyễn Thị Thiên

Trang

26/02/1999

Nữ

BR-VT

14

A406

346

43M1

Bùi Kiều

Trang

25.12.1998

Nữ

Hà Nội

14

A406

347

43M2

Tô Thị

Trang

29.06.1998

Nữ

BR-VT

14

A406

348

43M2

Nguyễn Thị Lệ

Trinh

13.03.1999

Nữ

BR-VT

14

A406

349

43M1

Lê Thị Thanh

Trúc

04.05.1999

Nữ

Ninh Thuận

14

A406

350

43M2

Nguyễn Phượng Thanh

Tuyền

23/01/1999

Nữ

BR-VT

14

A406

351

43M1

Trần Thị Kim

Tuyền

16.11.1999

Nữ

BR-VT

14

A406

352

43M2

Bùi Thị Phương

Uyên

09.01.1999

Nữ

BR-VT

14

A406

353

43M2

Hà Thị Thanh

Uyên

24.12.1998

Nữ

TP HCM

14

A406

354

43M2

Đặng Tường

Vân

13.09.1994

Nữ

BR-VT

14

A406

355

43M1

Trương Thanh

Xuân

17.01.1997

Nữ

BR-VT

14

A406

                 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 15 phút

- HS-SV mang theo thẻ sinh viên (giấy tờ tùy thân) khi vào phòng thi

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

NGUYỄN CÔNG LONG