Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy

 

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số:  259 /QĐ – CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 19 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho sinh viên, học sinh hệ chính quy

 HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

       Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/TT - BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

       Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngày 18/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho 71 học sinh, sinh viên chính quy gồm:

   - Hệ cao đẳng: 36 sinh viên, trong đó có 17 sinh viên khóa 18; 13 sinh viên khóa 17; 3 sinh viên khóa 16 và 3 sinh viên khóa 15 (có danh sách kèm theo).

   - Hệ trung cấp: 35 học sinh, trong đó có 27 học sinh khóa 41; 5 học sinh khóa 40; 2 học sinh khóa 38 và 1 học sinh khóa 37 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các sinh viên, học sinh có tên ở điều 1 được hưởng quyền lợi theo những quy định của Quy chế văn bằng hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trưởng các khoa, các bộ phận liên quan và các sinh viên, học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi nhận:

-       Sở GD & ĐT (thay báo cáo)
-       BGH ;
-       Như điều 3;
-       Lưu: Phòng ĐT, P.CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 Ghi chú: Những HSSV tốt nghiệp lần 2 có thể đến phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp từ ngày 27/10/2017