MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC KHÓA 2

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :   416/CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC KHÓA 2

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo công văn số 762/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2013 về việc bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý gáo dục, đến nay Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đã bồi dưỡng và cấp 96 chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học. Tuy nhiên hiện nay trên toàn tỉnh còn hơn 200 giáo viên Tiểu học dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

Căn cứ tình hình thực tế ở trên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục cụ thể như sau:

1. Đối tượng

-      Giáo viên đang dạy môn Tiếng Anh, Tin học, Âm Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục tại các trường Tiểu học chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học dạy một trong các môn ở trên.

-      Những người đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ngành Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục có nhu cầu giảng dạy tại các trường Tiểu học nhưng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học dạy một trong các môn ở trên.

2. Chương trình đào tạo

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 400 đến 600 tiết)

3. Thời gian, địa điểm học                         

- Thời gian: Học các ngày thứ bảy, chủ nhật và trong hè. Dự kiến khai giảng trong tháng 2/2018 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho học viên).

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng sư phạm, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

4. Học phí khóa học: 3.000.000 đồng/học viên.  

5. Kết quả khóa học: Học viên hoàn thành khóa học được trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học giảng dạy môn học tương ứng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thời gian và hồ sơ đăng ký học:

Thời gian đăng ký học: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 02/2/2018

Hồ sơ đăng ký gồm:

-      Phiếu đăng ký theo mẫu của nhà trường (download tại đây).

-      Một bản photocopy Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

-      Một bản photocopy CMND.

7. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

Khoa Bồi dưỡng, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Số 689, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3736 577

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT (thay bc);
- Phòng GD & ĐT;
- Các trường Tiểu học;
- Các trung tâm Ngoại ngữ, Ngoại ngữ-Tin học;
- Website nhà trường;
- Lưu: HC, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

.