Kế hoạch thi kết thúc môn học khóa 13F, hệ Liên thông Vừa làm - Vừa học (ngày 14 & 21/01/2018)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 09  tháng 01  năm 2018

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC
KHÓA 13F, HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC
Khóa thi ngày 14&21/01/2018

TT

Thứ
Ngày thi

Ca thi

Tên học phần

Hình thức thi

Lớp

Số SV

Số
phòng

Địa điểm thi

Ghi chú

1

Chủ nhật
14/01/2018

Sáng

Giáo dục học mầm non

TL

13F

92

4

E202, E202, E203, E203

 

2

Chủ nhật
21/01/2018

Sáng

Phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

TL

13F

92

4

E202, E202, E203, E203

 

Ghi chú:

- Học viên phải đem theo Thẻ Sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi;

- Buổi sáng thi lúc 7 giờ 30; Chiều 13 giờ 30 (Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút).

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Nguyễn Thiện Thắng

Xem danh sách các phòng thi tại đây: