Thông báo nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ phục vụ cho xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 3 năm 2018)

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:   /CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 01 tháng 2 năm 2018

 THÔNG BÁO

V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ
đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 18 và hệ Trung cấp khóa 41
và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)

       Căn cứ vào quyết định số 245/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra, việc dạy và học ngoại ngữ cho học sinh và sinh viên hệ chính qui tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

       Dựa trên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2018

       Nhà trường thông báo việc nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với học sinh, sinh viên cụ thể như sau:

1/ Thời gian nộp:

     Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2018 đối với hệ Cao đẳng và Trung cấp    

2/ Địa điểm: Nộp cho cô Lê Thị Bích Mai – phòng Đào tạo - (phòng A301 trong giờ hành chính).

      Nhà trường không giải quyết mọi trường hợp quá hạn.      

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

NGUYỄN THIỆN THẮNG