KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 NĂM 2018


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ºººººººº

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 3 NĂM 2018

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 19

K20 + k42

K21 + k43

Các Lớp VLVH

13F, 14F

I

(26/02 đến 04/3)

 Học văn hóa tuần 8 của HK VI.

 

K20: Học văn hóa tuần 7 của HK IV.

k42: Học tuần dự trữ của HKIV.

 

Học văn hóa tuần 3 của HK II.

 

Học theo lịch cả ngày 04.

II

(05 đến 11/3)

 Học văn hóa tuần 9 của HK VI. (Riêng 19 A4, C4 đi TTSP tuần 1)

 

K20: Học văn hóa tuần 8 của HK IV.

k42: Đi TTSP tuần 1.

 

Học văn hóa tuần 4 của HK II.

 

Học theo lịch cả ngày 11.

III

(12 đến 18/3)

Đi thực tập tuần 1 (19 A4, C4 TTSP tuần 2)

 

K20: Học văn hóa tuần 9 của HK IV.

k42: Đi TTSP tuần 2.

 

Học văn hóa tuần 5 của HK II.

 

Học theo lịch cả ngày 18.

IV

(19 đến 25/3)

Đi thực tập tuần 2 (19 A4, C4 TTSP tuần 3)

 

K20: Học văn hóa tuần 10 của HK IV.

k42: Đi TTSP tuần 3.

 

Học văn hóa tuần 6 của HK II.

 

Học theo lịch cả ngày 25.

          V

(26 đến 31/3)

Đi thực tập tuần 3 (19 A4, C4 TTSP tuần 4)

 

K20: Học văn hóa tuần 11 của HK IV.

k42: Đi TTSP tuần 4.

 

Học văn hóa tuần 7 của HK II.

 

Nghỉ

Lưu ý: - Các viên chức được phân công coi thi lại cho lớp ĐHSP và k43 từ 05/3 đến 10/3/2018 theo dõi lịch cụ thể (đã thông báo đến các đơn vị trước tết Nguyên đán) để thực hiện.

- Các Trưởng đoàn TTSP nắm kế hoạch của đoàn để dẫn sinh viên xuống cơ sở thực tập đúng lịch.

 

 

Bà Rịa, ngày 21 tháng 02 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng