THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

                Bà Rịa, ngày    tháng 3 năm 2018                                                

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2018  

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo:

- Trường ĐH Tài chính – Marketing tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2018 các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị văn phòng (chi tiết xem tại đây)

- Trường Đại học văn hoá TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2018 các ngành: Khoa học thư viện, Quản lý văn hóa (chi tiết xem tại đây)

- Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai tuyển sinh đại học liên thông và đại học vừa làm vừa học (VLVH) năm 2018 ngành: Quản lý đất đai (chi tiết xem tại đây)

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tuyển sinh đại học liên thông và đại học cấp bằng thứ 2 vừa làm vừa học năm 2018 (chi tiết xem tại đây)

- Thời gian phát hành hồ sơ: 10/03/2018.

- Địa điểm: Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng, ĐT: 0254.3736.577; 0974.239.330