Thông báo V/v hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 140/TB - CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 12  tháng 3  năm 2018

THÔNG BÁO
V/v: Hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

      Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/TT - BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Nhà trường thông báo đến các học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan trong trường về hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên các hệ chính quy đào tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

 1. Hệ cao đẳng

Khóa

Năm nhập học

Thời điểm hết hạn bảo lưu

Kết quả học tập
 các môn học

Môn học Giáo dục thể chất và các môn học có cấp chứng chỉ riêng (Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Ngoại ngữ, Tin học)

Khóa 13 trở về trước

2009

Đã hết thời hạn bảo lưu

Đã hết thời hạn bảo lưu

Khóa 14

2010

Đã hết thời hạn bảo lưu

01/10/2018

Khóa 15

2011

Đã hết thời hạn bảo lưu

01/10/2019

Khóa 16

2012

01/10/2018

01/10/2020

Khóa 17

2013

01/10/2019

01/10/2021

Khóa 18

2014

01/10/2020

01/10/2022

Khóa 19

2015

01/10/2021

01/10/2023

Khóa 20

2016

01/10/2022

01/10/2024

Khóa 21

2017

01/10/2023

01/10/2025

 2. Hệ trung cấp

    2.1. Đối với các khóa đào tạo theo Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khóa

Năm nhập học

Thời điểm hết hạn bảo lưu kết quả học tập và các chứng chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo  

Khóa 37 trở về trước

 

Đã hết thời hạn bảo lưu

Khóa 38

2012

01/10/2018

Khóa 39

2013

01/10/2019

   2.2. Đối với các khóa đào tạo theo Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD ĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khóa

Năm nhập học

Thời điểm hết hạn bảo lưu 

Kết quả học tập các môn học

Kết quả các
môn thi tốt nghiệp

Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh và các môn học có cấp chứng chỉ riêng (Ngoại ngữ, Tin học)

Khóa 40

2014

01/10/2018

01/10/2019

01/10/2021

Khóa 41

2015

01/10/2019

01/10/2020

01/10/2022

Khóa 42

2016

01/10/2020

01/10/2021

01/10/2023

Khóa 43

2017

01/10/2021

01/10/2022

01/10/2024

 

 Nơi nhận:
- Các khoa, phòng;

- Website Trường;
- Lưu ĐT, HC.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH