Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

SỞ GIÁO DỤC &  ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

           Số : 57/QĐ-CĐSP                     

CỘNG HOÀ XÃ CUỘC CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

      Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ – UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

      Căn cứ vào kết quả hoạt động Hội giảng của nhà trường tại các tổ và các khoa hàng năm;

     Căn cứ vào tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng thi đua dạy tốt học tốt” của giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (tải về tại đây).

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2017 – 2018.

     Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
    - BGH;
    - Như điều 3;
    - Lưu: nckh/hg,HC                                                                         

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG NCKH & QHQT 

Số: 105/NCKH-KHHG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa, ngày Bà Rịa, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017-2018 

Tiểu Ban

Họ tên giảng viên

Khoa

Môn/HP

Bài dạy

Thời gian, địa điểm

1

Nguyễn Việt Hùng

Xã hội

Tiếng Việt 1

Bản chất của ngữ âm

8h Thứ 7, 07/4/2018

Phòng học A201

Chữ viết của Tiếng Việt

9h30 Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A201

2

Nguyễn Hữu Lễ

PPDH

Tiếng Việt 1

Đánh giá học sinh tiểu học môn tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực

9h30 Thứ 7, 07/4/2018

Phòng học A201

Xây dựng ma trận - đề kiểm tra đánh giá HS môn TV theo hướng phát triển năng lưc

8h Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A201

3

Nguyễn Văn Hảo

Tự nhiên

Tin học

Sử dụng phần mềm Nature lllustion Studio

8h Thứ 7, 07/4/2018

Phòng học A202

Sử dụng phần mềm  hiệu chỉnh, cắt và ghép Audio

9h30 Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A202

4

Triệu Thị Thu Hiền

Tiểu học

Toán 1 MN

Bài tập về quan hệ tương đương

8h Thứ 7, 07/4/2018

Phòng học A204

PPDH Toán TH

Dạy học các yếu tố thống kê (1 tiết)

8h Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A204

5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KTQL

Logic học

Phán đoán

8h Thứ 7, 07/4/2018

Phòng học A205

Suy luận

9h30 Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A205

6

Ngô Thị Huyền Trang

Ngoại ngữ

Viết 2 (Tiếng Nhật)

Mẫu cấu trúc: Nができます

V ることができます。

9h30 Thứ 7, 07/4/2017

Phòng học A202

Bài 19 sách Minna no Nihongo. Mẫu câu: Vたり、Vたりします。

8h Thứ 7, 14/4/2018

Phòng học A202

Ghi chú:

1.  Giảng viên tham gia hội giảng nộp giáo án (5 bản sao) 4 ngày trước khi hội giảng cho cô Ngô Thị Lan Anh phòng NCKH&QHQT.

2.  Giảng viên tham gia hội giảng có mặt lúc 7 giờ15 phút ngày thứ 7 (07/4/2018) tại phòng học A201 để dự khai mạc và 7giờ 30 tại phòng học A202 để thi hiểu biết sư phạm; hình thức thi: trắc nghiệm; nội dung thi: Luật Giáo dục Đại học, Qui chế 43 và Qui chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT và các qui định của nhà trường về áp dụng Qui chế 43, Qui chế đào tạo TCCN.

3.  Thư ký hội đồng gặp cô Ngô Thị Lan Anh phòng NCKH&QHQT để nhận hồ sơ và phân phát cho các thành viên hội đồng trước 3 ngày theo lịch phân công cụ thể trên và hoàn tất hồ sơ đánh giá nộp về phòng NCKH trước ngày 21/4/2018.

4.  Tất cả giảng viên trong tổ chuyên môn bắt buộc phải tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến nhận xét giờ hội giảng của đồng nghiệp (Tổ trưởng điểm danh và nộp danh sách tham gia dự gời về phòng NCKH&QHQT trước ngày 21/4/2018, tổ nào không nộp coi như không có người tham dự);

5.  Mời các giảng viên khác tham gia dự giờ (nếu có nhu cầu).

 

 

    TRƯỞNG PHÒNG NCKH

    (Đã ký) 

 TS.Nguyễn Chí Tăng