THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON NĂM 2018

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :        /CĐSP - BD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 3 năm 2018

                                                           

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ bảo mẫu Mầm non năm 2018

        Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp  nghiệp vụ bảo mẫu như sau:

1. Đối tượng

       Những người có trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên; đang làm công tác bảo mẫu tại các cơ sở mầm non.

2. Chương trình: 180 tiết

3. Thời gian, địa điểm học

- Thời gian: Học các ngày cuối tuần và dịp hè, dự kiến khai giảng vào 6/5/2018

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

4. Học phí khóa học: 1.500.000 đồng/học viên/khóa (lớp 30 học viên trở lên)

5. Kết quả khóa học

       Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận nghiệp vụ bảo mẫu.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ

       Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

      Mọi chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng ĐT: 02543.736.577;

      DĐ 0974.239.330; Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Sở GD ĐT (thay bc);
- Như kính gửi;
- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH