Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 4 NĂM 2018 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 19

K20 + k42

K21 + k43

Các Lớp VLVH

13F, 14F

I

(02 đến 08/4)

 Đi thực tập tuần 4 (19 A4, C4 TTSP tuần 5)

K20: Học văn hóa tuần 12 của HK IV (Các lớp SP đi TTSP tuần 1).

k42: Đi TTSP tuần 5.

Học văn hóa tuần 8 của HK II.

Học theo lịch cả ngày 08.

II

(09 đến 15/4)

 Đi thực tập tuần 5 (19 A4, C4 TTSP tuần 6)

K20: Học văn hóa tuần 13 của HK IV (Các lớp SP đi TTSP tuần 2).

k42: Đi TTSP tuần 6.

Học văn hóa tuần 9 của HK II.

Học theo lịch cả ngày 15.

III

(16 đến 22/4)

 Đi thực tập tuần 6 (19 A4, C4 TTSP tuần 7)

 

K20: Học văn hóa tuần 14 của HK IV (Các lớp SP đi TTSP tuần 3).

k42: Đi TTSP tuần 7.

Học văn hóa tuần 10 của HK II.

Học theo lịch cả ngày 22.

IV

(23 đến 29/4)

Học bù các môn học chưa hoàn thành kế hoạch.

K20: Học văn hóa tuần 15 của HK IV (Các lớp SP đi TTSP tuần 4).

k42: Đi TTSP tuần 8.

Học văn hóa tuần 11 của HK II.

Nghỉ

Lưu ý: - Kiểm tra công tác quản lý hoạt động chuyên môn tại các khoa theo kế hoạch số208 ngày 16/10/2017 của Hiệu trưởng.

              - Trưởng các đoàn TTSP năm 2 (khóa 20) dẫn SV đến cơ sở thực tập từ ngày 02/4/2018 (kiểm tra sỹ số và báo nhanh về P. Đào tạo (qua thầy Thiện Thắng) trước ngày 04/4/2018.

             - Trưởng các Trưởng đoàn TTSP năm 3 (khóa 19) báo cáo thời gian tổng kết TTSP tại cơ sở về Ban chỉ đạo (qua thầy Thiện Thắng) trước ngày 13/4/2018 để kịp phân công đại biểu đi dự, đồng thời theo dõi lịch chấm bài thu hoạch TTSP của SV trên lịch công tác của trường để thực hiện./.

 

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng