KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 5 NĂM 2018
 

Tuần
(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 19

K20 + k42

K21 + k43

Các Lớp VLVH 13F, 14F

I

(02 đến 06/5)

 Ôn thi HKVI

K20: Học bù các ngày nghỉ.

k42: TTSP tuần 9.

Học văn hóa tuần 12 của HK II.

Học theo lịch ngày 06.

II

(07 đến 13/5)

 Ôn và thi HKVI

 

Ôn thi  HK IV

Học văn hóa tuần 13 của HK II.

 

Học theo lịch cả ngày 13.

III

(14đến 20/5)

Thi HKVI

Ôn  và thi HK IV

Học văn hóa tuần 14 của HK II.

 

13F và 14F1: Nghỉ.

14F2,3: Học theo lịch cả ngày 20

IV

(21 đến 27/5)

Học cải thiện, tích lũy theo kế hoạch.

 

Thi  HK IV

Học văn hóa tuần 15 của HK II.

 

13F và 14F1: Nghỉ.

14F2,3: Học theo lịch cả ngày 27

V

(28/5 đến 02/6)

Học cải thiện, tích lũy theo kế hoạch.

 

K20: Học Quân sự.

k42: Học lại

Học bù các ngày nghỉ.

 

Nghỉ

Lưu ý: Lãnh đạo các khoa và giảng viên theo dõi lịch coi thi, chấm thi học kỳ để thực hiện nghiêm túc (bắt đầu thi từ ngày 07/5/2018)

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

(đã ký)

 

Ths. Nguyễn Thiện Thắng