Thông báo V/v đăng ký học lại, học cải thiện điểm của học sinh, sinh viên hệ chính quy hè 2018

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 24/CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong hè 2018
của học sinh, sinh viên hệ chính quy

          Kính gửi: Lãnh đạo các khoa và các Cố vấn học tập.

         Thực hiện văn bản số 132/QĐ - CĐSP ngày 01/6/2017 của Hiệu trưởng về khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018, phòng Đào tạo thông báo về việc học lại, học cải thiện điểm trong hè của học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy như sau:

1.  Đối tượng và điều kiện

1.1.  Đối tượng

-  Học sinh hệ trung cấp phải học lại những môn có điểm học phần dưới 5 sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Sinh viên hệ cao đẳng phải học lại những môn có điểm học phần dưới 4,0 (theo thang điểm 10) sau khi đã hết quyền thi theo quy định;

- Những sinh viên hệ cao đẳng có điểm học phần từ 4,0 đến 5,4 (theo thang điểm 10) có nhu cầu học lại để cải thiện điểm.

1.2.  Điều kiện

- Tất cả HSSV muốn học lại, học cải thiện điểm đều phải làm đơn theo mẫu gửi về phòng Đào tạo.

- Nộp học phí tại phòng Kế hoạch–Tài chính đúng thời gian quy định ở mục 3 trong văn bản này.

2.  Quy trình thực hiện

- HSSV làm đơn (theo mẫu chung) nộp trực tiếp về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận) trong thời gian quy định để được xác nhận.

- Sau khi phòng Đào tạo gửi bản tổng hợp về Khoa, Khoa phản hồi lại các sai sót (nếu có), cử giảng viên giảng dạy các học phần học lại/ học cải thiện (giảng dạy 100% số tiết đối với học phần có từ 10 SVHS đăng ký học, ôn theo đề cương đối với học phần có ít hơn 10 SVHS đăng ký học) gửi về phòng Đào tạo (cô Tú Anh nhận), thông báo cho giảng viên theo dõi lịch dạy để lên lớp.

- Lịch thi được tổ chức 1 đợt chung cho từng khóa (giống thi hai học kỳ chính trong năm) và phòng Đào tạo sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau.

3.  Thời gian nộp đơn

Tính từ ngày ra thông báo đến thời hạn nộp đơn theo từng khóa như sau:

STT

Khóa

Thời hạn nộp đơn

Thời gian học và thi
(dự kiến)

1

K19 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 04/5/2018

4 tuần (14/5 – 08/6)

2

K20 - Hệ CĐ

Đến hết ngày 09/6/2018

4 tuần (18/6-14/7)

3

K42 - Hệ TC

Đến hết ngày 10/5/2018

3 tuần (21/5-09/6)

       Chú ý: Riêng khóa năm nhất nhà trường sẽ sắp xếp học lại cùng khóa sau ở học kỳ chính. Sau thời gian quy định ở trên, nhà trường không giải quyết đơn nộp trễ hoặc bổ sung môn học với bất kỳ lý do gì.

       Nhận thông báo này, đề nghị Lãnh đạo các khoa liên quan và các Cố vấn học tập triển khai cho HSSV biết và thực hiện nghiêm túc thông báo để không xảy ra sai sót.

      Trân trọng ./.

Nơi nhận:  
 - Ban Giám hiệu (thay báo cáo);

 - Các trưởng khoa  (để thực hiện);
 - Các Cố vấn học tập;
 - Website của trường;
 - Lưu phòng Đào tạo.   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Th.S Nguyễn Thiện Thắng