THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG BẢN TIN KHOA HỌC SỐ 2 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BRVT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số: 261/CĐSP-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 THÔNG BÁO

Về việc mời viết bài đăng Bản tin khoa học số 2
trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 

           Kính gửi:  Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc, các nhà khoa học

      Được sự nhất trí và cho phép của ban giám hiệu nhà trường, Bản tin khoa học số 2 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành nhân dịp Tổng kết năm học 2017-2018 và khai giảng năm học mới 2018-2019 của nhà trường. Ban biên tập Bản tin khoa học xin thông báo đến các đơn vị và cá nhân một số vấn đề sau:

1. Nội dung Bản tin khoa học số 2

      Đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực khoa học.

2. Thành phần mời viết bài

Ban biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết bài cho Bản tin khoa học.

3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của bài viết

+ Nội dung bài viết yêu cầu phù hợp với một trong những nội dung của Bản tin khoa học

+ Hình thức trình bày (xem Thư mời viết bài đăng trên Bản tin khoa học của trường)

4. Thời gian và cách thức gửi bài

+ Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2018

+ Cách thức gửi bài: Bài viết xin gửi về cho ban biên tập theo địa chỉ email: btkh.c52@gmail.com.

5. Chế độ thù lao cho tác giả có bài viết Bản tin khoa học số 2

      Tác giả có bài viết đăng Bản tin khoa học số 2 được hưởng mọi quyền lợi và thù lao theo qui chế chi tiêu nội bộ, riêng giảng viên của trường có bài viết được tính giờ nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà trường.

      Trên đây là những nội dung chính liên quan việc viết bài cho tin khoa học số 2, Ban biên tập rất mong lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tường quan tâm và viết bài cho Bản tin khoa học.

 Nơi nhận :
- Ban giám hiệu  (báo cáo);  
- Phòng/Khoa (triển khai);
- Lưu: P.NCKH.                                 

BAN BIÊN TẬP

 

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

1. Bản tin Khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực khoa học.

2. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được đánh máy vi tính dài tối đa 8 trang khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (khoảng 4.000 từ).

3. Cấu trúc bài viết được trình bày theo thứ tự: Tên bài; tóm tắt không quá 10 dòng; mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo; tên tác giả, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, e-mail.

4. Danh mục tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự trích dẫn trong bài viết, cụ thể như sau:

- Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ: 1. Nguyễn Minh Đường - Phan Văn Kha (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

- Đối với tài liệu là bài báo: Tên tác giả, tên bài báo (in nghiêng), tên tạp chí, số (tập),  tháng, năm xuất bản, trang đầu bài báo.

Ví dụ: 2. Nguyễn Tiến Hùng, Khung và tiêu chí phân tích chất lượng của hệ thống giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 144, tháng 9- 2017, tr.15.

- Đối với tài liệu tham khảo trên internet: Tên tác giả, tên bài viết (in nghiêng), nguồn (đường link).

5. Bài viết xin gửi về cho ban biên tập theo địa chỉ email: btkh.c52@gmail.com.

      Địa chỉ liên hệ: Phòng NCKH và QHQT, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 đường Cách mạng tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điên thoại: 0254 37377675.

      Trân trọng kính mời các tác giả trong và ngoài trường gửi bài cho Bản tin Khoa học của nhà trường.

BAN BIÊN TẬP