THỜI KHÓA BIỂU - HKI - NĂM HỌC 2018-2019

HỆ CAO ĐẲNG

- Thời khóa biểu khóa 20 (cập nhật ngày 09.8.2018)

Ghi chú: 02.8.2018 có bổ sung lịch dạy Anh văn 3

             06.08.2018 bổ sung và điều chỉnh phòng của PPDH tìm hiểu tự nhiên, PPDH tìm hiểu xã hội

             07.08.2018 điều chỉnh lịch dạy cô Bế Thị Hồng

             09.08.2018 điều chỉnh lịch dạy 20D6

- Thời khóa biểu khóa 21 (cập nhật ngày 07.8.2018)

Ghi chú: Có bổ sung lịch dạy Anh văn 2, lịch dạy cô Bế Thị Hồng

HỆ TRUNG CẤP

- Thời khóa biểu khóa 43 (cập nhật ngày 02.8.2018)

Ghi chú: Có bổ sung lịch dạy Anh văn cơ bản 2

- Thời khóa biểu học tích lũy hè khóa 42 (cập nhật ngày 01.8.2018)