KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 8 NĂM 2018 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K20 và k43

K21

Lớp VLVH

(13 F)

Các Lớp VLVH

(14 và 15 F)

I

(06 đến 12/8)

Học tuần

Giáo dục công dân

 

Nghỉ hè

Ôn thi tốt nghiệp theo lịch 

cả ngày 11

Học theo thời khóa biểu

 ngày 12

II

(13 đến 19/8)

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HKV và HKIII

Học tuần

Giáo dục công dân

 

Ôn thi tốt nghiệp  theo lịch cả ngày 18

Học theo thời khóa biểu

ngày 19

III

(20 đến 26/8)

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HKV và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HKIII

Tự ôn thi tốt nghiệp

 

Học theo thời khóa biểu

 ngày 26

 

IV

(27/8 đến 01/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HKV và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HKV

Tự ôn thi tốt nghiệp

Nghỉ

Lưu ý: -Thi Năng khiếu Mầm non hệ Trung cấp vào ngày 18/8/2018. Thành phần theo triệu tập.

            - Tổ Mầm non xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức cho lớp 13 F đi thực tế tại các trường Mầm non. (Thời gian đi thực tế trong tuần từ 10 đến 15/9/2018).

 

 

 

Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng