THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TỰ CHỦ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CMCN 4.0