DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HKI- 2018-2019

HỆ CAO ĐẲNG

 - Danh sách lớp học phần K20  (cập nhật ngày 10.8.2018)

 - Danh sách lớp học phần K21  (cập nhật ngày 17.8.2018)

 - Danh sách lớp học phần K22  (cập nhật ngày 15.10.2018)

HỆ TRUNG CẤP

 - Danh sách lớp học phần K43 (cập nhật ngày 10.8.2018)

 - Danh sách lớp học phần K44  (cập nhật ngày 12.9.2018)