Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số :   353   /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa
và cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

     Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đã được ban hành kèm theo quyết định số 119/QĐ – CĐSP ngày 04/6/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia Hội giảng cấp tổ, cấp khoa và cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019, nhà trường yêu cầu các khoa triển khai theo tiến độ như sau:

1. Hội giảng cấp tổ

       Mỗi giảng viên (GV) ít nhất có một tiết hội giảng. Tổ trưởng lên kế hoạch sao cho các giờ hội giảng không trùng nhau để toàn tổ dự và đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên Website của nhà trường); chọn cử  GV tham gia hội giảng cấp khoa. Thời gian kết thúc trước ngày 25/11/2018 (trường hợp đặc biệt có thể trễ hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hội giảng cấp khoa). Tổ trưởng nộp biên bản đánh giá về trưởng khoa và chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của tổ.

2. Hội giảng cấp khoa

       Dựa vào kết quả và đề xuất từ hội giảng cấp tổ, Trưởng khoa thành lập Ban chỉ đạo hội giảng cấp khoa, tổ chức triển khai, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm (theo mẫu đánh giá và biên bản chung có trên trang Web của nhà trường). Thời gian tiến hành hội giảng cấp khoa từ 31/12/2018 đến ngày 02/03/2019. Trưởng khoa nộp danh sách tổng hợp (theo mẫu) về kết quả hội giảng cấp tổ, khoa và đăng ký các GV tham gia hội giảng cấp trường (không hạn chế số lượng) về Ban chỉ đạo hội giảng trường (qua P.NCKH&QHQT) trước ngày 16/03/2019. Trưởng khoa chịu trách nhiệm về kết quả hội giảng của khoa.

3. Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

      - Thời gian từ 01/4/2019 đến 27/4/2019. Các đơn vị và GV theo dõi kế hoạch cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do ban tổ chức thông báo (tập trung vào các ngày thứ 7 trong tuần).

       - Mỗi giảng viên tham dự cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường dạy 2 giờ (trong đó một giờ tự chọn và một giờ nhà trường chỉ định) và thi lý thuyết về hiểu biết sư phạm.

       Trên đây là những yêu cầu cơ bản về công tác Hội giảng và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018–2019, nhà trường yêu cầu các Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ vào thời gian đã định ở trên để tổ chức thực hiện; huy động được nhiều GV tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.          

        Nơi nhận                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- BGH;
- Các phòng/khoa (thực hiện);
- Lưu : P.HC; P.NCKH.