KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 9 NĂM 2018 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 20 và k43

K21

K22 và k44

Các Lớp VLVH

(13 và 14 F)

I

(03 đến 09/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 3 của HKV

Làm thủ tục nhập học, ổn định chỗ ở

Nghỉ

II

(10 đến 16/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HKV

và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 4 của HKV

Học tuần

Giáo dục công dân đầu khóa

 

13F: Đi thực tế theo kế hoạch

III

(17 đến 23/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 1 của HKI

 

14F: Học theo Thời khóa biểu ngày 23

 

IV

(24 đến 30/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HKV

 và HKIII

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HKV

Học theo Thời khóa biểu tuần 2 của HKI

 

13F: Thi tốt nghiệp ngày 30.

14F: Học theo Thời khóa biểu ngày 30

Lưu ý: -Thi Năng khiếu Mầm non hệ Trung cấp (bổ sung) vào ngày 8/9/2018 và thi tốt nghiệp 13 F vào ngày 30/9/2018. Thành phần theo triệu tập.

          - Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các khoa vào tuần từ 24 đến 29/9/2018.

 

 

Bà Rịa, ngày 24 tháng 8 năm 2018
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng