THỜI KHÓA BIỂU - HKI - NĂM HỌC 2018-2019

HỆ CAO ĐẲNG

- Thời khóa biểu khóa 20 (cập nhật ngày 09.8.2018)

- Thời khóa biểu khóa 21 (cập nhật ngày 17.8.2018)

Thời khóa biểu khóa 22 (dành cho giảng viên, cập nhật ngày 17.9.2018)

- Thời khóa biểu khóa 22 (dành cho sinh viên, cập nhật ngày 17.9.2018)

HỆ TRUNG CẤP

- Thời khóa biểu khóa 43 (cập nhật ngày 02.8.2018)

 

- Thời khóa biểu khóa 44 (dành cho giảng viên, cập nhật ngày 10.9.2018)

- Thời khóa biểu khóa 44 (dành cho học sinh, cập nhật ngày 10.9.2018)